Ja till utveckling av Lidingö Centrum med småstadskänsla

Centerpartiet yrkade i kommunstyrelsen bifall till projekt-PM för Lidingö Centrum men lyfte några områden som behöver utvecklas i arbetet framåt. Bland annat att utvecklingen måste vara miljö- och klimatsmart, ge ekonomiskt överskott för delfinansiering av övertäckning av Torsviksdiket, säkerställa stadsdelarnas konkurrenskraft samt ha en gestaltning som möter villastaden på ett bra sätt.

Centerpartiet välkomnar inriktningen med mer småskalig och mer småstadskänsla i det nya Centrum-förslag än tidigare. Centerpartiet tror satsning på restauranger/kaféer är välbehövlig på Lidingö. Att inleda utvecklingen på stadshusparkeringen har varit Centerpartiets ursprungliga förslag vilket vi tror förenklar logistiken. Det är även bra att seniorboende, förskola, gruppboende finns med i tanken i eller i närliggande projekt.

Det finns dock ett antal områden som måste ges utrymme för vidare arbete:

  • Miljö- och klimatsmart byggande: Perspektivet för miljö- och klimatsmart byggande lyser med sin frånvaro i projekt-PM. Centerpartiet vill att Centrum ska utvecklas som en hållbar stadsdel där man utgår från livscykelperspektiv vid byggandet, bygger med ekosystemtjänster och förnybar energi.
  • Ekonomi: Det är av yttersta vikt att projektet går ihop ekonomiskt för staden. Dels ekonomi inom detta projekt men även sett till helheten där ett överskott bör eftersträvas för att kunna delfinansiera övertäckningen av Torsviksdiket. Det är även viktigt att staden säkerställer att Lidingöborna får ut hela bidraget för Lilla Lidingöbron genom stadsmiljöavtalet där ett av stadens åtagande är att bygga 300 bostäder i Lidingö Centrum.
  • Säkerställa stadsdelarnas konkurrenskraft: I förslaget som Grosvenor presenterat planeras en stor yta för handel för två matvarubutiker (där varje butik får en större yta än dagens Coop har). Vi ser en risk att två så stora butiker slår mot stadsdelarnas närservicebutiker (så som Näset, Rudboda, Brevik som tre exempel). Vi välkomnar att en handelsutredning ingår i projekt-PM och vill betona vikten att den är oberoende och tittar på om ett sådant tillskott av matvaruhandel är rimligt utifrån Lidingös behov samt hur det påverkar de lokala handlarna i stadsdelarna. Centerpartiet skulle hellre se större fokus på ytor anpassade för aktiviteter som exempelvis bowlinghall med sportbar
  • Bostäder och bostadsformer/storlek: Centerpartiet önskar att det planeras för en varierad storlek på bostäderna – från små lägenheter till stora för att skapa en boendemiljö där flera olika grupper har möjlighet att hitta bostad. Om det är ekonomiskt möjligt skulle Centerpartiet även vilja se varierande bostadsformer med ägarlägenheter och några hyresrätter.
  • Parkering: I projekt-PM belyses att parkeringsbehovet för stadshuset måste lösas, Centerpartiet vill betona att detta ekonomiskt måste rymmas inom projektet (oavsett om parkeringen löses inom eller utanför planområdet). Centerpartiet vill undvika parkering i markplan då vi ser det som slöseri med värdefull markyta som bör användas för grönyta eller bostadsyta.
  • Gestaltning: När Centerpartiet tog fram ett eget förslag för centrumparkeringen var gestaltning och anpassning till villastaden en bärande del. Vi anser det viktigt att gestaltningen i högre grad ansluter till villastaden än till nuvarande Centrumbebyggelse. Vi skulle vilja se mer av trä, puts och ljusare färger/pastell snarare än det röda tegel som dagens centrumbebyggelse karaktäriseras av. En ljusare och gladare färgsättning skapar liv åt platserna även under årets mörkare vinterdagar. Vid Coop-parkering är också siktlinjerna viktiga för att skapa koppling mellan nuvarande Centrum och villastaden, det vill säga att villabebyggelsen syns som frontmotiv i öppningar mellan de tillkommande byggnaderna.