• / Nyheter
  • / Centerpartiet vill mer i LSS-frågor för lidingöborna

Centerpartiet vill mer i LSS-frågor för lidingöborna

Idag har 20 procent av Sveriges befolkning någon form av funktionsnedsättning. Alla i ett samhälle kan drabbas på olika sätt, och det kan ha stor inverkan på ens eget och anhörigas vardagliga liv. Centerpartiet ser att det finns ett behov av att satsa resurser på att utveckla stadens arbete inom LSS-frågor.

Idag har Lidingö stad en policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Tyvärr är policyn inte mer än en pappersprodukt, med så generella skrivelser att den saknar styrande effekt för stadens verksamheter. För att få till bättre resultat i frågan, anser Centerpartiet att policyn bör ersättas med ett funktionshinderspolitiskt program som pekar ut riktningen för stadens arbete för funktionsnedsatta. Vi anser att programmet bör ta sin utgångspunkt i begreppet hälsa.

En del av programmet bör fokusera på den verksamhet som berörs av Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta, förkortat LSS. Även om lagen är en rättighetslagstiftning, tolkas den olika i många kommuner. Exempelvis görs olika tolkningar hur mycket stöd den enskilde får för fritidsaktiviteter. Med ett funktionshinderspolitiskt program, kan vi säkra att staden arbetar för att alltid utgå ifrån den enskildes behov och tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor.

Vi anser också att de kompetensutvecklingsplaner som alla anställda inom Lidingö stad får, bör lägga mer fokus på kunskap om LSS-frågor. Christina Wahlström, ledamot i omsorgs- och socialnämnden (C), utvecklar Centerpartiets syn på frågan:

”Den policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättningar som Lidingö stad har idag är inte mer än en pappersprodukt. Vi vill att staden tar fram ett funktionshinderspolitiskt program för ett bättre och tydligare arbete med denna grupp, med extra fokus på de som omfattas av LSS. Stadens anställda bör också få mer utbildning om lagen, för en ökad förståelse om vilka rättigheter som de som omfattas av den faktiskt har.”

Vid frågor, kontakta John Hultengård, politisk sekreterare på 073-651 99 02
eller Christina Wahlström på 070-627 57 14.