Centerpartiet satsar på skolan

En namninsamling har samlat över 940 underskrifter emot att majoriteten inte föreslår någon höjning av skolpengen till för- och grundskola. Centerpartiet riktar kritik mot den uteblivna uppräkningen av skolpengen, och i sin egen budget höjer man den. Partiet satsar även på en socioekonomisk peng samt tar bort neddragningen av fritidsgårdsverksamheten.

I majoritetens förslag till budget höjs inte skolpengen till grund- och förskola. Centerpartiet anser att detta är oansvarigt. Lotta Morger (C), ledamot utbildningsnämnden som har lång erfarenhet av skolverksamhet och arbetar idag som fritidspedagog i Stockholm, kommenterar:

”Forskning visar på att det krävs små barngrupper för att barn ska utvecklas till trygga individer. En nolluppräkning av skolpengen innebär att man antingen eventuellt måste minska personaltätheten, eller utöka storleken i grupperna i för- och grundskola. Ingetdera är bra för barnen. Därför höjer vi förskolepengen med 2 procent, och grundskolepengen med 1,5 procent. Totalt satsar vi 22 miljoner mer på skolan än majoriteten. Vi gör det för att kunna behålla kompetent personal och för att möjliggöra den nuvarande positiva utvecklingen inom Lidingös för- och grundskola.

Enligt skollagen ska kommuner fördela resurser inom skolväsendet efter barns och elevers olika förutsättningar och behov. Centerpartiet inför därför en socioekonomisk peng i förskolan på 3 mnkr samt höjer den socioekonomiska pengen inom grundskolan med 1 mnkr. Lotta Morger fortsätter:

”Idag saknas ett system för fördelning inom förskolan efter förutsättningar och behov trots att barngruppernas sammansättning ser väldigt olika ut. Exempelvis kan en förskola ha ett flertal barn som inte har svenska som modersmål eller som helt eller delvis inte pratar svenska i sina hem. Därför måste förskolorna kompenseras för att alla barn ska få likvärdiga förutsättningar.”

Vidare pekar Centerpartiet på vikten av tillgängliga ungdomsverksamheter och fritidsgårdar för Lidingös unga. Lotta Morger fortsätter:

”Lidingö är en av de kommuner med högst andel unga som provat på narkotika. Det är oacceptabelt. Att det finns mötesplatser och givande fritidsaktiviteter för unga är en viktig pusselbit för att minska risken för att unga faller i brottslighet eller droger. Därför föreslår vi att den besparing som lagts på fritidsgårdar och ungdomsverksamhet på 1,4 miljoner kronor tas bort”.