Idrottsprogram allt för luddigt

Centerpartiet Lidingö ser öns idrottsföreningar som ett grundkitt för samhällsviktiga projekt - genom idrottsrörelsen skapas gemenskap, folkhälsa, psykiskt välmående och goda förebilder för våra unga. Vi ser det därför som viktigt att politiken samverkar med idrottsföreningarna och lägger fram tydliga riktlinjer för den idrottspolitiska verksamheten framåt. Vi ser dock med stor besvikelse att Lidingös nya idrottspolitiska program är högst vagt och otydligt.

Det här gäller i synnerhet i fråga om kommunens planer för idrottsanläggningar. Vi har noterat att behoven av idrottsytor och bokningsbara halltider är stort, och fått intrycket bekräftat av samtliga föreningar vi har träffat. När det idrottspolitiska programmet skulle tas fram hoppades vi därför på en tydlig plan för utvecklingen av idrottsanläggningar med tidplan, utpekade ytor för idrottscentra och prioriteringsordning var man började och vilka hallar som det var allra störst behov av.

Vi blev tyvärr besvikna av att läsa idrottsprogrammet som nyss har presenterats. Programmet är så luddigt och intetsägande att det knappast betyder någonting alls i praktiken.

Vidare är vi kritiska till att så lite dialog har förts med idrottsföreningarna under sammanställandet av programmet. Vi anser att ett program som ska bereda förutsättningar för idrotten bör skapas i nära samverkan med de berörda aktörerna. Det är inte tillräckligt att idrottsföreningarna endast blir tillfrågade om innehållet under ett tidigt beredningsmöte och efter att programmet redan har beslutats. Vi vet att programmet hade blivit bättre om man hade lyssnat och bättre tagit till vara på den kunskap öns idrottsföreningar besitter.

Det idrottspolitiska program som nu är framtaget är luddigt, saknar prioriteringar och tidplan för anläggningsfrågorna och är inte tillräckligt förankrat i idrottsrörelsen på ön. Det behövs en tydligare plan för hur vi säkerställer tillräckligt med idrottsytor framöver. Det är bara så vi kan bygga hälsa för barn och unga på ön.

Scott Moore (C), ledamot kultur- och fritidsnämnden

Rebecka Öberg (C), ersättare kultur- och fritidsnämnden

Patrik Buddgård (C), gruppledare