Vi vill utveckla boende och omsorg för äldre på Lidingö

Vid kommunstyrelsen sammanträde i juni beslutades att boendeformerna för äldreomsorgen ska utvecklas, vilket kommunfullmäktige på nästa möte ska ta ställning till. Alla partier i kommunfullmäktige har deltagit i framtagandet av förslaget.

Med anledning av beslutet lämnar partierna i fullmäktige förutom V följande gemensamma uttalande kring framtidens boende för äldre på Lidingö:

”Äldreomsorgen står inför en förändring när andelen äldre i befolkningen ökar och lever längre än tidigare. Behovet av hemtjänst och äldreomsorg kommer därför att öka. Äldre är också allt friskare och bor kvar hemma längre tid och detta kommer att förstärkas framöver. Som en konsekvens kommer inflyttning på vård- och omsorgsboende för många att förskjutas framåt i tiden. Demenssjukdomarna förväntas också öka i en åldrande befolkning. Sammantaget gör detta att nya boendeformer och en utvecklad omsorg behövs.

Till utvecklingen ska läggas nya möjligheter med hjälp av it- och välfärdsteknik, förebyggande hälsovård och andra möjliga insatser för att möta de äldres behov av omsorg, trygghet och socialt sammanhang. Men det finns också utmaningar i form av att säkra kompetensförsörjning av personal.

Vi konstaterar att nuvarande boendekoncept för äldre inte är anpassat efter morgondagens behov och efterfrågan. Ett förändringsarbete i likhet med det andra kommuner genomfört med fokus på attraktiva boenden, socialt sammanhang och trygghet är därför nödvändigt att genomföra.

Det finns flera olika benämningar på boenden för äldre. Särskilt boende för äldre är den samlade beteckningen enligt socialtjänstlagen. Det bör kompletteras med en ny form av utvecklat seniorboende, som uppfyller trygghetskrav och möjliggör socialt sammanhang men som inte kräver ett biståndsbeslut. Målet är att rätt resurser ska riktas efter hur behoven ser ut. Staden har i en utredning visat på en utveckling där servicehusen som boendeform går mot en naturlig förändring, samtidigt som den service och stöd som kan erbjudas i hemmet borde få ökat fokus.

Vi ställer oss bakom förslaget att kommunfullmäktige ger omsorgs- och socialnämnden i uppdrag att utforma en ny form av utvecklat seniorboende, samt att anpassa äldreomsorgen efter framtida behov. Omvandlingen ska ske i varsam takt under lång tid med hänsyn tagen till boendes hyreskontrakt och biståndsbeslut.

Nu börjar arbetet att specificera den nya boendekedjan. Representanter för både majoritet och opposition kommer att vara del av den grupp som ska leda processen. Dialog med pensionärsrådet kommer att vara viktigt i arbetet framåt, för att skapa bästa möjliga boendeformer för Lidingös äldre. Tydlig och kontinuerlig kommunikation till boende, hemtjänsttagare och anhöriga ska genomföras under hela processen."

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande

Birgitta Sköld (LP), kommunstyrelsens vice ordförande

Amelie Tarschys Ingre (L), kommunalråd

Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd

Patrik Sandström (MP), oppositionsråd

Patrik Buddgård (C), gruppledare för Centerpartiet

Daniel Larson (S), gruppledare för Socialdemokraterna

Iréne Borgenvik (SD), gruppledare för Sverigedemokraterna