Allt för smalt miljöprogram - C vill se omtag

I kommunfullmäktige i december ska beslut om nytt miljöprogram tas. Centerpartiet är inte nöjda med förslaget från majoriteten då ambitionerna är för låga. Centerpartiet vill ha ett förankrat hållbarhetsprogram i samverkan med lidingöbor och företag.

Centerpartiet reserverade sig i kommunstyrelsen till förmån för att förslaget istället skulle omarbetas. Detta för att utgå från en högre politisk ambition med nettonollutsläpp av koldioxid år 2040 samt inkludera hela geografiska området Lidingö genom samarbete med Lidingöbor, näringsliv och föreningar.

Patrik Buddgård, gruppledare säger:

”Det är synd att den politiska majoriteten inte förstår att vi behöver skarpare åtgärder för klimatet. För att klara hållbarhetsutmaningarna behöver hela samhället arbeta tillsammans, det räcker inte att bara arbeta internt i kommunens organisation. Lidingöbor, näringsliv och föreningsliv behöver involveras.”

Insatser som minskar utsläppen från fordon är viktiga menar Centerpartiet, då de står för en stor del av utsläppen. Buddgård fortsätter:

”Miljökartläggningen pekar på avsaknaden av hållbarhet i stadens övergripande mål som en risk. Det vill vi ändra på med ett annat politiskt ledarskap. Vi ser också att laddinfrastrukturen måste komma på plats snarast. Miljökartläggningen påpekar att utsläpp från fordon är den största delen av utsläppen av växthusgaser på Lidingö och dessutom ökande mellan 2016–2017.”

”I det smala program som finns på förslag, är de delar som ändå finns med bra. Centerpartiet välkomnar särskilt att andel skyddad natur ska öka samt fokus på ekosystemtjänster. Det ligger helt i linje med var Centerpartiet drivit under lång tid.”

Detta saknar Centerpartiet i majoritetens miljöprogram:

 • Hållbarhetsfrågorna ekonomiskt, socialt och ekologiskt hör ihop, nu finns bara delar av de ekologiska aspekterna med.
 • Högre politisk ambition om nettonollutsläpp 2040 på Lidingö.
 • En koldioxidbudget behöver tas fram.
 • Borde behandla hela geografiska området Lidingö, inte bara stadens organisation.
 • Samarbete med näringslivet, har varit lyckat i t ex Uppsala och stärkt både kommunens och näringslivets hållbarhetsarbete.
 • Större fokus på hållbar konsumtion behövs, både utifrån stadens upphandling på omkring 680 mnkr per år och genom samarbete med det lokala näringslivet.
 • Hållbart byggande med livscykelanalys vid nybyggnation.
 • Utfasning av skadliga kemikalier och produkter innehållande skadliga ämnen i samtliga verksamheter.
 • Betoning på förnyelsebar energi så som solenergi, bygglov bör ges som grundregel även i kulturhistoriska miljöer.
 • Elevernas inkludering i stadens hållbarhetsarbete.
 • Matåtervinningen och utökad sortering av fler fraktioner i stadens fastigheter och verksamheter.
 • Tydliggör ambitionen gällande laddinfrastrukturen, dels i befintlig boendemiljö med laddkarta och samarbete med lokala elnätsbolaget, dels i tillkommande bebyggelse som krav.
 • Höjd takt i installation av förnyelsebar energi på stadens egna fastigheter, t ex solenergi på Breviksbadet.