Höj ambitionen för Högsätra idrottscampus

Som Centerpartiet visade i sitt idrottspolitiska program skapar satsningar på idrott mycket samhällsnytta. Både i stärkt folkhälsa, bättre skolresultat och mindre risk för unga att hamna snett. När vi nu studerat förslag till detaljplan och läst samrådsyttrandena angående Högsätra idrottsområde vill vi att staden stärker sina ambitioner. 

Vi vill se:

 • En multibollhall med två träningsplaner och med nedfällbara läktare för att även kunna vara en fullstor tävlingsarena.
 • En fullstor innebandyhall som behövs när Bodalshallen ska rivas för att ge plats åt gymnastikhall.
 • Inomhushall för issport i anslutning till nuvarande ishall.
 • Hall för dans och kampsport.
 • Gym för föreningarna, sociala ytor och omklädningsrum.
 • Tennis- och badmintonhall på pelare ovanför redan hårdgjord parkering för att få plats med mer idrottsytor.
 • Fotbollstält i enlighet med liggande förslag.
 • Bygga bostäder ovanpå omklädningsytor, sociala ytor och mindre hallarna för att både stärka ekonomin och öka tryggheten i området då det finns ögon i området alla dygnets timmar.

För att detta ska bli möjligt krävs förändringar i förslaget till detaljplan vilket vi nu hoppas att majoriteten justerar:

 • Tillåta byggnad på pelare ovanför parkeringsplats
 • Utökat planområde för att tillåta ny ishall i anslutning till nuvarande ishall
 • Parkeringsfrågan måste utredas vidare, hur effektivare och fler parkeringar kan skapas inom nuvarande hårdgjord yta samt hur koppling till Lidingöbanan kan stärkas genom tydliga gångstråk.
 • Tillåta bostadsbyggande i området.

Vi vill också att kommunen tar ett finansiellt ansvar för bollhall, ishall och innebandyhall eftersom dessa hallar är av stor vikt för att Lidingö ska kunna ha ett rikt och levande idrottsföreningsliv som kan fortsätta utvecklas och växa. Delvis kan denna investering finansieras av exploateringsintäkter från bostäderna. Vi vill att man utreder möjligheter för privat finansiär för racketcenter. Samtliga byggnader ska byggas klimatsmart och analyseras ur ett livscykelperspektiv. Vi noterar att moderatstyrda Österåker nyligen beslutat om kommunal investering för idrottskomplex med sex hallar för flera olika idrotter. Något för Moderaterna i vår kommun att inspireras av!