Centern möter: Lidingö Kvinnojour

Efter att ha förstått att det fanns stora problem i stadens hantering av våldsutsatta kvinnor träffade Centerpartiets företrädare Lidingö Kvinnojour. Jourens ordförande, Ingegerd Smedensjö berättade tillsammans med hennes volontärkollegor Caroline Kostyal och Gunilla Bodin, om hur avsaknaden av en tydlig ansvarsfördelning hos stadens förvaltning leder till att redan svårt utsatta kvinnor hamnar i kläm.

Lidingö Kvinnojour grundades 2010 och är en ideell, fristående och opolitisk organisation. Organisationen hette tidigare Kvinnojouren Kerstin Lidingö men byter i november namn för att nå ut bredare. Jouren har idag cirka 25 aktiva volontärer som främst ger medmänskligt stöd och rådgivning till utsatta kvinnor (och oroliga anhöriga), volontärerna får en grundlig utbildning med minst tio utbildningstillfällen innan de börjar det ideella arbetet med att stötta våldsutsatta kvinnor.

Volontärerna är ofta i medelåldern, men kvinnojouren söker och rekryterar aktivt volontärer i alla åldrar. Olika bakgrunder och erfarenheter bland volontärerna stärker dess verksamhet då våldet kvinnor utsätts för kan variera mellan fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt, digitalt eller hedersrelaterat.

Lidingö Kvinnojour erbjuder stödsamtal genom personliga möten, stödgrupp, telefon, chatt, sms och mail. Deras volontärer kan följa med vid myndighetskontakter såsom socialtjänst, polis, sjukvård, domstolsförhandling.

Kvinnojouren har inte möjlighet att erbjuda samtalsstöd till barn, stöd under aktivt missbruk, stöd till utsatta män eller förövare, men vägleder dessa ärenden vidare till rätt aktör.

Kvinnojouren kompletterar Lidingö stads arbete. Många kvinnor som kontaktar kvinnojouren pratar om våldet för första gången. Det kan finnas en hög tröskel att kontakta socialtjänsten. Kvinnojouren journalför inte och kan erbjuda anonymitet, vilket kan ge trygghet för stödsökande. Många gånger behövs kontakt med både kvinnojouren och socialtjänsten. En viktig roll för kvinnojouren är att hjälpa våldsutsatta kvinnor över den ofta höga tröskel det är att kontakta socialtjänsten om behovet finns.

Det strategiska arbetet i kommunen fungerar bra. Kvinnojouren ser däremot en rad allvarliga problem i det dagliga arbetet inom IFI (Individ, familj och integration; en del av Omsorgs- och socialförvaltningen på socialtjänsten i Lidingö stad). Organisatoriskt saknas en samordnad ledning inom staden i dessa frågor: Det behövs en helhetssyn över utsatta kvinnors situation och ett samarbete mellan olika enheter inom socialtjänsten annars riskerar viktig information att falla mellan stolarna vilket leder till att felaktiga beslut tas och att många och ärenden måste börjas om på nytt när kvinnan slussas runt, samtidigt som hon åläggs att kontakta stadens olika enheter själv, detta när hon ofta redan är i en svår situation; psykiskt, ekonomiskt och rättsligt.

En annan del av problematiken är att det förekommer en hög personalomsättning bland handläggarna på Socialtjänsten, de är ofta underbemannade och svårnådda. Överenskomna återkopplingar i ärenden uteblir, vid frånvaro så saknas uttalad ersättare och handläggningstiderna är ofta långa. Detta är problematiskt då våldsutsatta kvinnor ofta är i situationer som kräver snabba åtgärder. Kommunen erbjuder akut stöd och insatser men det saknas möjlighet för utsatta kvinnor att ha fortsatt kontakt med handläggare och få stöd under det eftervåld som ofta pågår under många år. Överlag så är enheten för våld i nära relationer svår att komma i kontakt med; direktnummer saknas.

Centerpartiet är starkt berörda över den situation som Lidingös Kvinnojour belyst. Vi tar med oss den kritik som riktats mot Lidingö stad och kommer att driva denna fråga politiskt.

Kontakta Lidingö Kvinnojour
https://kvinnojourenkerstinlidingo.se/
08-767 03 03

För vidare läsning om våra möten med Lidingös organisationer, se klicka här.