Fartkuddar bör i möjligaste mån undvikas på genomfartsleder

Centerpartiet Lidingö vill att staden ska vara återhållsam med införandet av fartkuddar på Södra Kungsvägen. Åtgärder för att komma åt problematisk trafik på våra vägar får inte oproportionerligt straffa alla de Lidingöbor som gör rätt, inte heller ska öbornas gemensamma resurser läggas på projekt som inte blivit grundligt utvärderade först.

Majoriteten har beslutat om sex fartkuddar på Södra Kungsvägen. Fredrik Wesslund (C), talesperson infrastruktur, menare att detta är fel väg att gå. Detta då de skapar frekventa inbromsningar och accelerationer vilket irriterar bilister, försämrar luftkvaliteten för de boende med partiklar och avgaser samt ökar trafikbuller. ”Att införa sex permanenta fartkuddar till stor kostnad innan alternativa åtgärder testats och dialog förts med de boende är inte försvarbart. Fartkuddar ger dessutom minimal hastighetsdämpande effekt på lastbilar och bussar”, säger han.

Istället för sex fartkuddarna vill Centerpartiet att staden uppför två vid tågövergång för att kunna ta bort ett trafikljus samt sätter upp hastighetsmätare där vägen är som smalast och hastighetsbegränsningen är 30 km/h. ”Dessa ska tydligt signalera för trafikanterna när de kör för fort och i vilken hastighet de kör. Hastighetsmätare är även billigare att sätta upp och möjliga att flytta om de ej gör nytta. Det är bättre att pröva mjuka åtgärder innan staden gjuter betong på våra gator” förklarar han.

Wesslund tycker även att ta bort båda trafikljusen utmed Södra Kungsvägen är helt fel: ”En jämn trafikrytm på Södra Kungsleden gör det exempelvis svårare vid av- och påfart vid Skärsätra samt avsaknad av trafikljus här innebär en ökad trafikfara för gående på Lidingös mest trafikerade väg.” Han ställer sig även frågande till förvaltningens argumentation att säkerheten skulle öka: ”Statistik må säga att det är i övergångställen som flest olyckor sker, men det är ju inte så konstigt - det är ju där flest människor korsar vägen! Sekundbesparing får aldrig gå före människors säkerhet!”

Mer information:

Fredrik Wesslund, 070-777 79 80