C vill stärka säkerheten på öns övergångsställen

Övergångsställen ökar tillgänglighet och skapar tydligare trafikmiljöer. Centerpartiet vill att övergångsställena ska värnas och säkerheten på dem stärkas. På teknik- och fastighetsnämnden i januari väcker därför Centerpartiet ett ärende för att utreda belysningsgraden på våra övergångsställen samt uppdra till förvaltningen att återkomma med en åtgärdsplan för hur belysning kan utökas.

Gångtrafiken är en mycket viktig del i ett hållbart transportsystem, och att gå bidrar till ökad folkhälsa. Gång är också ett vanligt sätt för barn och ungdomar att ta sig till och från skolan och aktiviteter. Gångtrafiken måste vara säker. För några år sedan tog staden bort en rad övergångsställen och säkerheten med övervakade övergångsställen ifrågasatts inom stadens förvaltning. För Centerpartiet är övergångsställena viktiga och ska behållas. Vi vill att säkerheten på de övergångsställen som finns ska förbättras.

Fredrik Wesslund (C), talesperson i trafikfrågor säger: ”Var femte som omkommer i trafiken gör det som gående. Gående är den i särklass största gruppen som skadas allvarligt inom vägtransportområdet om man inkluderar fallolyckor. Det är därför mycket viktigt att öka säkerheten för gående genom t ex belysning, åtgärder för att få ner trafikens hastighet och skötsel av trottoarer till exempel med saltsopning.”

”Tyvärr använder sig långt ifrån alla oskyddade trafikanterna av reflexer och delar av året är siktförhållandena för bilister begränsad, vilket i sig gör det svårt att upptäcka de oskyddade trafikanterna och lämna företräde. Vi vill dels uppmana alla att bära reflex men vi vill också höja säkerheten genom att öka belysningen på utsatta övergångsställen så det blir lättare att synas.”

Centerpartiet föreslår en utredning där förvaltningen ser över vilka övergångsställen som har störst behov av extra belysning samt återkomma med en åtgärdsplan för utökning av belysning på dessa platser.