Rapport från fullmäktige: Trygga boenden för äldre får inte äventyras

Årets första kommunfullmäktige gick av stapeln måndagen den 21: a februari. Lidingöcentern gillade stora delar av de två första förslagen, gällande öns framtida boendekedja samt detaljplanen för Högsätra idrottsområde, men eftersom Centerns ambitioner för Lidingö är högre än majoritetens så yrkade gruppledare Patrik Buddgård (C) på återremiss i båda ärendena. Det tredje ärendet gällde Socialdemokraternas förslag på avskaffandet av LOV-systemet inom hemtjänsten. Lidingöcentern biföll där Kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen eftersom detta skulle minska valfriheten för de äldre.

Lidingöcentern värnar alltid om de äldres intressen och då majoritetens förslag för framtida omsorgs- och boendekedja saknade en boendetyp med vårdpersonal på plats i boendet, så valde centergruppen att tillsammans med Miljöpartiet yrka på återremiss. Gruppledare Patrik Buddgård (C) argumenterade för att även äldre utan behov av dygnet-runt-vård ska ges möjligheten att ha vårdpersonal tillgänglig på plats i boendet. ”Vi ställer oss frågande till varför det skulle bli bättre av att ta bort servicehus med vårdpersonal helt. Äldre är olika, det finns de som behöver vård på boendet, men kanske inte så omfattande som på ett vård- och omsorgsboende.” Det är viktigt för Lidingöcentern att dessa äldre ej faller mellan stolarna, att de som ej behöver tillräckligt mycket vård för att beviljas plats på ett omsorgsboende men som ändå har ett dagligt vårdbehov inte står utan vård efter denna reform. Kajsa Kronlund (C) varnade och sa att för dessa personer så skulle detta trygghetsboende snarare kunna bli ett otrygghetsboende, om Fullmäktige gick vidare med förslaget.

Fullmäktiges nästa ärende gällde detaljplanen för Högsätra idrottsområde. Lidingöcentern har höga ambitioner för idrotten på ön och yrkade därför på återremiss eftersom förslaget kunde ha gjorts än bättre. Gabor Sebastiani (C) höll en engagerande argumentation om att då Lidingö har ambitionen att ha: ”Levande idrottsföreningar på ön, då räcker det inte att ge folk en minimalistisk hall. Vi behöver ha kaféytor, läktare och leva upp till standardmått på olika plan-, hallar och banor. Vi får inte göra om misstaget att återigen bygga en 370 meters bana istället för 400. Då kan vi inte tävla, föreningar kommer inte få inkomster och vi får en vingklippt idrottsrörelse. Buddgård fyllde sedan i och påpekade att förslaget kunde ha utvidgats till att inkludera en extra idrottshall ovanpå parkeringsplatserna samt utrett möjligheten att bygga ungdomsbostäder i anslutning till idrottsområdet. Lidingöcentern tror stark på att bostäder har en trygghetsskapande inverkan på annars otrygga miljöer nattetid, eftersom bostäder medför fler människor i rörelse på annars ödsliga platser.

Det sista ärendet var en motion från Socialdemokraterna som föreslog att Lidingö stad skulle lämna LOV-systemet (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten och i stället övergå till LOU (Lagen om offentlig upphandling). Lidingöcentern biföll Kommunstyrelsens förslag om att avslå motionen i syftet att värna valfriheten för de äldre. Bifallet kompleterades dock med ett särskilt yttrande eftersom Lidingöcentern ser behovet av att förbättra kvaliteten i hemtjänsten, bland annat genom att höja personalens kompetens. Buddgård och Lidingöcentern hade önskat ett system där utförare får högre ersättning för högre andel utbildad personal, för att på sikt nå 100%.