Rapport från fullmäktige: Klimat och företagande i fokus på sista sammanträdet

Måndagen den 26 september hölls mandatperiodens sista kommunfullmäktige. Centerpartiet noterade med glädje att flera andra partier under valrörelsen flyttat fram sina positioner gällande klimat- och miljö, åtminstone i debatterna. ”Jag tror att det finns goda förutsättningar att flytta fram dessa positioner även för staden under den kommande mandatperioden,” sade Patrik Buddgård (C) med försiktig optimism.

Buddgård lyfte sedan två exempel inom klimatarbetet som han trodde att staden skulle kunna förbättra under den kommande mandatperioden. Det första vore att ta fram en koldioxidbudget för Lidingö där det framgår hur mycket staden måste minska sina utsläpp för att klara av Parisavtalet. Detta skulle kompletteras med en åtgärdsplan för hur dessa minskningar skulle gå till. Det andra projektet är att inkludera hela samhället i omställningen. ”Det kommer inte att hjälpa om bara kommunen ställer om, hela samhället måste med. Centerpartiet vil därför se ett klimatprotokoll där vi samarbetar mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle och gemensamt sätter klimatmålen.”, sade Buddgård och underströk att hela samhället måste inkluderas för att nå framgång i klimatarbetet.

En annan fråga som debatterades var efterdebitering av livsmedelskontroll. Centerpartiet yrkade bifall på förslaget men betonade vikten av att hålla nere kostnaden för våra företagare så mycket som möjligt. Buddgård igen: ”Det ska vara lätt och attraktivt att vara företagare på ön, men vi ser i detta beslutsunderlag att Lidingö ligger ganska högt i timavgiften för livsmedelskontroll. Vår bild är också att vi ligger högt i de andra avgifter som företagare måste betala för olika tjänster från kommunen.”

Centerpartiets fullmäktigegrupp tackar med denna rapport för sig och återkommer med en ny grupp till den nya mandatperiodens första möte som hålls den 24 oktober.