Rapport från fullmäktige: Budgetdebatt inför 2023

Under den årliga budgetdebatten synliggjordes den konflikt som står mellan Moderaterna, Lidingöpartiet och Sverigedemokraterna på ena sida, och Centerpartiet på andra. Det stockkonservativa styret har som främsta mål att sänka skatten medan Centerpartiet vill förbättra leverera högsta kvalitet till Lidingöborna och arbeta aktivt i klimatfrågan.

Gruppledare Patrik Buddgård (C) presenterade Centerpartiets alternativa budgetförslag som istället för en skattesänkning av Sveriges redan 5:e lägsta kommunalskatt, satsar på barn och äldre samt på allvar sätter igång kommunens klimatarbete: ”Medan det Stockkonservativa styrets övergripande mål är att sänka skatten med 50 öre senast 2025, så är Centerpartiets mål att leverera högsta kvalitet till Lidingöborna. Detta innebär små barngrupper i förskolan och utbildade förskollärare, NPF säkrad grundskola, utbildad personal i äldreomsorgen med tid för de äldre, och ett tillräckligt antal äldreboenden.”

En stor del av debatten kom sedan att handla om hur majoriteten tar stora resurser i anspråk när de jämför Lidingö med fem andra moderatstyrda kommuner för att hitta besparingsmöjligheter i verksamheten. Centerpartiet anser att det är bra att vi jämför oss med andra, men att vi bör tävla med de bästa kommunerna inom respektive område, inte bara de som har lägst skatt. Gabor Sebastiani (C) tog här till orda och påpekade att ”Vi jämför oss med fem kommuner som är väldigt lika oss, det är sällan man jämförs så i vanliga fall. Inom näringslivet så jämför sig företag ofta med de som är bäst i sin bransch.”

Efter att den allmänna delen av budgeten debatterats så var det nämndernas tur. Lärarstudenten Caroline von Seth (C) påpekade i debatten om Utbildningsnämnden att Moderaternas löften om ordning och reda i skolan inte har någon betydelse om orden inte följs av resurser nog att skapa den ordning som eftersträvas: ”Vi kommer inte att få en lösning på problematiken om vi inte bemöter eleverna på rätt sätt. Den största orsaken till stök i klassrummen beror på att elever inte får den undervisning som de behöver. Därför måste vi satsa på att stärka hela utbildningskedjan, inte minst på specialpedagogiken.” Centerpartiets nyaste tillskott i fullmäktige, tjänstgörande ersättare Jacob Rothschild, påpekade att politiken oftast talar om eleverna, inte med eleverna: ”Staden lyssnar uppenbarligen inte på lärarna, men låt oss i alla fall börja lyssna på eleverna.”

Under kvällen så gick även Christina Wahlström (C) upp i talarstolen där hon lyfte LSS-gruppens rätt till en givande fritid och en riktig semester. Även Rebecka Öberg (C) tog till orda för att bestrida majoritetens påstående om att kultur- och fritidsnämnden var handlingskraftiga och snabba i sina idrottsprojekt. ”Jag vill bara påminna om att det tog 80 år för Lidingö stad att bygga ut Lidingövallen till en fullstor arena och att det var 2014 som vi beslutade om den nya simhallen, men den har vi inte sett något av ännu.”

Efter debatten så röstade Centerpartiet på sin egen budget medan M, LP, KD, L och SD röstade på majoritetens förslag.

Innan sammanträdet avslutades så togs ett minoritetsbeslut om att återremittera detaljplanen för fastigheten Lejonet 43 m.fl. För Centerpartiet så var detta mycket viktigt eftersom kommunfullmäktige annars hade kränkt äganderätten hos tomtägarna då tomten de köpt för att bedriva näringsverksamhet på skulle ha omvandlats till endast boendetomt.