Rapport fullmäktige: Beredskap, företagande och laddstolpar

Under fullmäktige i februari verkade centerpartisterna för företagsamhet, fler laddstolpar och säkert och tillgängligt internet på äldreboendena bland mycket mer. Gabor Sebastianis interpellation om stadens beredskap vid elavbrott diskuterades där vi vill att staden verkar för att ta tillvara på spillvärmen från Käppalaverket till exempel.

Fullmäktige inleddes med att Joakim Jarnryd (C) frågade om staden kommer uppmärksamma att Lidingös äldsta byggnad Lidingö kyrka fyller 400 år. Svaret var ja, det välkomnar vi och hoppas få se detta i verkligheten framöver.

Gabor Sebastiani (C) ställde i en interpellation frågor om stadens beredskap för elavbrott eller bortkoppling. Daniel Källenfors (M) svarade att man som invånare ska vara beredd att klara sju dagar själv utan el. Han nämnde även de trygghetspunkter staden har utsett. Gabor konstaterade att dessa trygghetspunkter inte är särskilt väl kända och tryckte på att vi bör stärka vår resiliens genom att ta tillvara på spillvärmen från Käppalaverket till fjärrvärme.

Två planärenden behandlades som tidigare hade återremitterats av oppositionen. Det gäller Sturegården och Tindra-tomten. Ärende kom tillbaka helt utan förändringar vilket visar att minoritetsstyrets så kallade lyssnande styre bara är en fasad. Exempelvis hade man inte gett möjlighet för grannar att komplettera med yttranden för att göra handlingarna kompletta gällande Sturegården. Gabor Sebastiani sa gällande Tindra-tomten: "Det har varit kafé och innan dess färghandel i det här området. Fastighetsägarna är entreprenörer, från Centerpartiet förvånas vi över synen på äganderätt och företagande. Här omöjliggör styret för företagare att bedriva företagande på platsen."

Tre motioner behandlades, bland annat från MP om fler laddstolpar. Minoritetsstyret tyckte de hade arbetat snabbt i frågan. Patrik Buddgård konstaterade att så inte är fallet med hänvisnings till Centerpartiets tidigare motioner i frågan: "Jag vill notera att det är väl inte särskilt snabbt när förslag om laddstolpar las på fullmäktiges bord redan 2016 att det kommer med några laddstolpar 2024, det är inte särskilt snabbt." Centerpartiet betonade även vikten av laddstolpar i flerbostadsområden som har gatuparkering. Där är det idag väldigt svårt att ha elbil.

Vi yrkade bifall på motion om säker wifi på äldreboendena från S, tyvärr ville minoritetsstyret inte bifalla motionen. Det är en viktig fråga för att äldre ska ha lätt och säker tillgång till internet för att till exempel kunna hantera bankärenden. Joakim Jarnryd (C) sa "Det här är en fråga som kommer bli viktigare och viktare. Att fokusera på integritets- och säkerhetsfrågor för våra äldre. För oss är det en självklarhet med tanke på de brott vi sett i vårt närområde och i Sverige mot äldre. Att inte erbjuda internet som är säkert är en katastrof."

På V:s motion om barnkonsekvensbokslut yrkade vi avslag. Patrik Buddgård sa: "Vi vill ha extra hänsyn till barn i praktisk handling - inte extra pappersarbete." Han lyfte förslag om att inkludera barn och unga i stadsutvecklingsprojekt och elevfullmäktige ska ha större möjligheter att lägga förslag direkt till utbildningsnämnden och kommunfullmäktige.