SKANSKAS STENKROSS I GUNGVIKEN BÖR FÖRBJUDAS! 

För att en stenkross ska kunna tillåtas måste placeringen vara lämplig utifrån en rad olika faktorer. Skanska har inte kunnat visa att verksamheten inte påverkar miljön i närheten av krossen negativt.

- Skanska har inte visat att de uppfyller de miljökrav som krävs för att kunna anlägga en stenkross. Därför anser vi att Skanskas anmälan inte kan godkännas då deras verksamhet skulle innebära flertalet negativa konsekvenser för miljön, säger Johan Krogh (C), 1:e vice ordförande i Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Miljöenhetens utredning visar bland annat att det saknas beskrivning av massorna och deras avsättning och hur det kan påverka vattnet. Vidare har Skanska överskattat hur effektiv kvävereningen är och därutöver har inte reningen av tungmetaller berörts. Bullerutredningen beskriver inte påverkan på alla befintliga och planerade bostäder, exempelvis inte bostäder högre än två våningar eller bullerexponeringen mot naturområdet som har stora rekreativa värden. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ska fatta beslut 10 april. Utifrån miljöenhetens utredning och det underlag som nämnden hittills har anser Centerpartiet att verksamheten bör förbjudas. Alliansföreträdarna har inte uttalat sig under utredningens gång. En ledamot i en myndighetsnämnd ska ta ställning först efter att ha fått del av det färdiga beslutsunderlaget.

- Det här handlar om ren myndighetsutövning och då är det viktigt att vi som ledamöter i en myndighetsnämnd inte uttalar oss innan det finns ett färdigt underlag att ta ställning till. Därför har jag inte velat uttala mig förrän miljöenhetens utredning är klar. Det är viktigt för att garantera både företag och invånare i Nacka en rättssäker prövning, avslutar Johan Krogh (C).