Politikerinitiativ – Klimatneutrala vuxenutbildningar och arbetsmarknadsinsatser

Klimatförändringarna är det största miljöhotet mot mänskligheten. Dess konsekvenser riskerar att underminera frihet och välfärd för kommande generationer. Snabba, konkreta åtgärder för klimatet lönar sig, medan passivitet kommer att bli extremt kostsamt.

Vi måste återupprätta vår gemensamma äganderätt, och därmed vårt ansvar, för vårt klimat, som annars förslösas på allas vår bekostnad. Omställningen kan påskyndas med på flera sätt, till exempel genom att använda kommunala medel till verksamheter som minimerar sitt klimatavtryck. På så sätt samlas kraften från många entreprenörer och verksamheter och mobiliserar marknadsekonomins fulla omvandlingstryck. Höga ambitioner stärker även entreprenörskap, utveckling av miljöteknik och initiativ inom civilsamhället.

Genom att ställa krav på de utförare som har fått vårt förtroende att leverera viktiga tjänster inom vuxenutbildning (inklusive SFI) och arbetsmarknadsinsatser ser vi till att Nackas skattepengar bara används till verksamheter som minimerar sin klimatpåverkan. Kostnaden för klimatanpassningar brukar som utgångspunkt vara låg i tjänsteproducerande företag. Det handlar om att se över sina leverantörsavtal och exempelvis välja elleveranser från hållbara källor, ställa krav på sin hyresvärd vad avser miljövänlig uppvärmning, samt se över sina inköp. I många fall är åtgärderna kostnadsbesparande.

Det ska understrykas att syftet med detta inte att öppna för detaljstyrning av utförare utan att adressera ett existentiellt hot med de medel vi har inom ramen för det politiska ansvar vi har anförtrotts.

Därför bör vi så snart som möjligt komplettera de auktorisationskrav som gäller för de utförare som får tillgång till Nackas medborgares skattemedel för att leverera vuxenutbildning inklusive SFI och arbetsmarknadsinsatser. För att auktoriseras som utförare av sådana tjänster ska företagets verksamhet vara klimatneutral.

  • Arbets- och företagsnämnden ger arbetsmarknadsdirektören i uppdrag att utreda de praktiska och juridiska förutsättningarna för att införa krav på klimatneutralitet för utförare av vuxenutbildning, SFI och arbetsmarknadsinsatser.
  • Arbets- och företagsnämnden ger direktören i uppdrag att ta fram en tidsplan för när nya auktorisationskrav kan införas, och vilka extra resurser det skulle kräva.
  • Arbets- och företagsnämnden ger direktören i uppdrag att återkoppla de två ovan punkterna till sammanträdet i april.

Maria Rothzén (C) Mats Granath (L) Anders Tiger (KD)

Anna Lööv (ersättare C)