NYA BOSTÄDER OCH HANDEL I CENTRALA ORMINGE!

Kommunstyrelsen fattade igår beslut om att föreslå kommunfullmäktige att anta den nya detaljplanen i centrala Orminge. Detaljplanen kommer att möjliggöra cirka 320 nya bostäder i området samt lokaler för handel.

Detaljplanen är en viktig del i den omdaning av Orminge som pågår med nya bostäder och fler lokaler för handel. Den nya bebyggelsen skapar en ny årsring för Orminge och som tillsammans med ökad service kommer att skapa ett mer attraktivt Orminge. Cirka en tredjedel av bostäderna kommer att upplåtas med hyresrätt vilket bidrar till at det blir en blandning av hyresrätter och bostadsrätter i området

–Jag är glad att vi äntligen är i mål med den här detaljplanen. Förutom nya bostäder innebär planen tillkommande lokaler för handel och LSS-bostäder vilket är viktigt för en levande kommundel. Roligt att Röda längan får utvecklas med bland annat balkonger vilket möjliggör ett mer attraktivt boende för Röda längans bostadsrättsinnehavare, säger Johan Krogh (C), 1:e vice ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

FAKTA:
* Av de 320 bostäderna i detaljplanen Ormingehus blir cirka 90 hyresrätter.
* 4200 kvadratmeter lokaler för handel i bottenvåningarna utmed Kanholmsvägen och Edövägen.
* Norra delen av Kanholmsvägen utvecklas till ett grönstråk med ökad attraktivitet och tillgänglighet för fotgängare och cyklister.
* 12 särskilda bostäder enligt LSS.