Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Debatt i media

Debatt i media

Här finns våra insändare och debattinlägg i Norrtelje Tidning och i andra media

Svenska Dagbladet 22 augusti, kommunalrådet Anders Olander, Gustav Hemming, skärgårdsregionråd m.fl.

Skärgården behöver smartare strandskydd

En differentiering av strandskyddet kan vara rimlig, men om den bara utgår från en grov geografisk indelning kan den bli katastrofal för skärgårdssamhällen i hela landet

Några mil öster om det snabbväxande Storstockholm ligger en av Sveriges glesbygder, Stockholms skärgård. Här finns små ö-samhällen som Möja, Ingmarsö, Ornö och Utö, med en verklighet som på många sätt liknar avlägsna byar i Norrlands inland. Långa avstånd, dyra transporter, åldrande och vikande befolkning, stort eget ansvar för samhällsservicen och relativt låga inkomster. Men också driftiga småföretagare, möjligheter till en unik livsstil och en förutsättning både för värdefullt kulturarv, levande kulturlandskap och rekreation och fantastiska upplevelser för tiotusentals fritidsboende och hundratusentals besökare från när och fjärran.

Dagens strandskydd är ett av de största hindren för skärgårdssamhällenas överlevnad. Det hindrar tillkomsten av bostäder för generationsskiften, barnfamiljer och nya medarbetare, och det försvårar för småföretag och offentlig verksamhet. Bristen på byggbar mark leder också till högt uppdrivna fastighetspriser som gör boendet orimligt dyrt i förhållande till skärgårdens inkomstnivåer.

Nu finns hopp om förändring men också hot om nya hinder. I januariavtalet mellan Centerpartiet, Liberalerna och regeringen anger punkt 23 att ”det ska vara betydligt enklare att bygga strandnära i landsbygdsområden” samt att strandskyddet ska ”göras om i grunden”. Så långt är allt bra. Men det anges också att strandskyddet ska differentieras och ta större hänsyn till tillgången på stränder, befolkningstäthet och exploateringstryck.

Principen om differentiering kan vara rimlig, men om den bara utgår från en grov geografisk indelning kan den bli katastrofal för skärgårdssamhällen i hela landet. Erfarenheten av förra gången strandskyddet gjordes om 2009 – med liknande ambition att ”differentiera” – bör ses som ett avskräckande exempel. På många öar med historiska och levande skärgårdssamhällen omfattas nu nästan hela öarna av det till 300 meter utvidgade strandskyddet. Det gäller även småsjöar och bäckflöden.

I stället för en grov geografisk differentiering, borde ett nytt smartare strandskydd ge möjlighet till att skydda det som är skyddsvärt i de lokala förhållandena. Ett vanligt argument för dagens orimligt hårda strandskydd är exempelvis att tillgängligheten till strandlinjen inte ska privatiseras. Här skulle en lösning kunna vara att man ställer som villkor att en promenadstig ska reserveras för de som vill promenera längs strandlinjen. På samma sätt kan också badstränder skyddas.

Det är av största vikt att bevara biologisk mångfald, kultur- och naturlandskap och fiskevatten. Men i stället för att enögt säga nej till all utveckling som på något vis kan riskera att störa naturen borde ett smartare strandskydd införa möjligheter till kompensatoriska åtgärder och möjligheter att ställa villkor på hur till exempel en brygga kan anpassas för att minimera negativ påverkan på till exempel fiskens reproduktion. Det är också viktigt att komma ihåg att stora delar av skärgården är helt oexploaterade och har ett mycket starkt skydd i form av naturreservat, Natura 2000-områden och Skärgårdsstiftelsen. Utan en bofast befolkning kommer kulturlandskapet växa igen och strandlinjerna bli oframkomliga.

I Region Stockholm och länets kustkommuner finns blocköverskridande samsyn om att det måste bli enklare att bygga nya bostäder, lokaler och bryggor på våra i Regionplanen utpekade kärnöar i skärgården. Den brett förankrade regionala utvecklingsplanen (Rufs 2050) är också tydlig med att de befintliga skärgårdssamhällena – ”kärnöarna” – måste få utvecklas.

Det är viktigt att förstå att skillnaderna mellan olika delar av skärgården är enorma. Vi uppmanar regeringen att beakta detta och är gärna behjälpliga i att ordna studiebesök för klimat- och miljöminister Isabella Lövin, utredaren Catharina Håkansson-Boman och andra politiker som behöver förstå dessa nyanser.

Gustav Hemming (C), skärgårdsregionråd
Malin Forsbrand (C), kommunstyrelsens ordförande Vaxholm
Anne-Li Hilbert (C), gruppledare Österåker
Kristina Lång (C), kommunalråd Värmdö
Anders Olander (C), kommunalråd Norrtälje
Petri Salonen (C), kommunalråd Haninge