Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Debatt i media

Debatt i media

Från vänster: Henrik Eriksson, Anders Olander och Per Lodenius

 

Här finns våra insändare och debattinlägg i Norrtelje Tidning och i andra media

Det är allvar nu - det är du som bestämmer

På söndag är det val. Centerpartiet står för en närodlad politik som präglas av medmänsklighet och humanism. Det innebär att vi värnar om alla i vårt samhälle.

Vi vill att samhällets resurser ska användas för att de som har stora utmaningar i livet ska känna trygghet och framtidstro. I vår kommun med alla våra äldre invånare är det viktigt att det finns alternativ som skapar en trygg ålderdom. Pensionärer ska inte tvingas bo kvar i villa när vårdbehovet ökar och man önskar annat boende. Man ska också kunna välja ett boende som finns på den ort man kanske har levt hela sitt liv och där man har närheten till sina nära och kära. Vi vill se mellanformer av boende med möjligheter till aktiviteter och service. Det ger trygghet!

Vi ska ha en snabb och säker vård och omsorg. Vårdcentraler ska finnas nära dig. Fler vårdcentraler och ny teknik gör att kommunens vård och omsorg kommer ännu närmare dig. Möjlighet till egen läkarkontakt ger större trygghet och ökar tillgängligheten.

Den psykiatriska vården måste också utvecklas. Norrtälje sjukhus, som är navet i vår sjukvård, vill vi bygga ut. Anhörigvårdare gör stora insatser som måste värderas högre . Den personliga assistansen får inte heller urholkas. Kommuninvånare med funktionsnedsättning måste få ökad möjlighet att bestämma över det stöd de behöver.

Hela kommunen ska leva, utvecklas och få del av vår tillväxt. Centerpartiets närodlade politik innebär satsningar på nya bostäder, bredbandsutbyggnad och skolor. Vi har till exempel brist på hyresrätter och behöver bygga bostäder som ungdomar har råd med. Vad som är bäst för landsbygden ska också vägas in i alla beslut som kommunen tar. Offentlig service ska vara lättillgänglig över hela kommunen. Våra serviceorter har en nyckelfunktion där kommunal service till invånarna ska prioriteras.

Det måste garanteras bra utbildning oavsett var man bor. Vi har många landsbygdsskolor i kommunen. Dessa vill vi satsa på och utveckla.

I Centerpartiets vision om en levande landsbygd ingår ett livskraftigt lantbruk. Vi ska bevara bra åkermark så att den kan brukas. Mer jakt på vildsvin och skarv och minskat sälbestånd i Östersjön gör det lättare att vara bonde, fiskare eller tomtägare.

I kommunen finns också 100 naturreservat och cirka 1300 nyckelbiotoper. Centerpartiet varnar för det intrång i äganderätt och brukanderätt det kan betyda. Det är dessutom en nödvändighet med ett väl fungerande bredband för att man ska kunna bo och verka på landsbygden. Kommunen måste ta en större roll i att skynda på fiberutbyggnaden.

Klimatet är viktigt för oss i Centerpartiet. Vi satsar därför på moderna lösningar och teknisk utveckling. Det ska vara lätt att göra smarta klimat- och miljöval. Grön skatteväxling som gynnar ny teknik och missgynnar utsläpp är vår modell!

Kommunens byggnader ska nyttjas för solenergi och tjänstebilarna ska gå på el eller biobränsle. Vi vill också att Färsna gård ska säkras för framtiden genom att bli ett kommunalt naturreservat.

Civilsamhällets roll måste också skattas högre dels när det gäller integrationen av nya rospiggar, dels för möjligheterna till ett aktivt kultur- och fritidsliv. Kultur och idrott ska vara tillgängligt för alla var man än bor eller vilka funktionsförutsättningar man har.

Nu är det allvar. Det är du som bestämmer hur samhället ska se ut. Din röst på Centerpartiet är en röst för framtiden.

Per Lodenius (C), riksdagsledamot

Henrik Eriksson (C), landstingskandidat

Anders Olander (C), kommunalråd