Norrtälje
Centerpartiet lokalt
  • / Debatt i media

Debatt i media

Här finns våra insändare och debattinlägg i Norrtelje Tidning och i andra media

Norrtelje Tidnings webb 9 mars, av Anders Olander och Stefan Lindskog

Norrtälje behöver inga fler nyckelbiotoper!

Sverigedemokraterna Karl Göran Edberg och Ingmar Ögren skrev den 7 mars ett inlägg om "biotopaktivister". De båda gick till angrepp mot Centerpartiet med både svulstiga och osmakliga politiska rallarsvingar. Dessa besvarar vi inte.

Däremot är det viktigt att belysa sakfrågan, som vi tror artikeln var avsedd att handla om, nämligen nyckelbiotopsproblemet i Norrtälje. "Med nyckelbiotop avses en från naturvårdssynpunkt särskilt skyddsvärd miljö (biotop) där det kan förväntas förekomma rödlistade arter." (Skogsstyrelsen).

Det finns extremt många nyckelbiotoper i vår kommun. Nyckelbiotop är ett begrepp som "ägs" av Skogsstyrelsen och det är den som letar upp och registrerar skogsområden som nyckelbiotoper. Det gör de på uppdrag av Karolina Skog, regeringens miljöpartistiska miljöminister. Hon har just gett uppdraget att påbörja en ny nyckelbiotopsinventering och den skall pågå i tio år. Så den nya tioåriga nyckelbiotopsinventeringen är ingen kommunal fråga – den är direkt initierad av den sittande regeringen.

Problemet är att det i Norrtälje redan finns 107 naturreservat, 109 natura 2000-områden, 100 områden med naturvårdsavtal, 181 biotopskyddade områden och 1328 nyckelbiotopsområden.

Nyckelbiotoperna har en särställning som skyddsform eftersom de i sig inte har någon juridisk status. De kan alltså inte överklagas av de drabbade skogsägarna och ger heller ingen rätt till ersättning.

Skogsbranschen har genom skogscertifieringssystemen åtagit sig att inte avverka eller ta emot virke från nyckelbiotoper. Det är en bra sak – skogsägarna och industrin tar här ett stort frivilligt miljöansvar.

Att utpeka nyckelbiotoper var från början en fråga om inventering och kartläggning – kunskapsinhämtning. Problemet är att regeringen och Skogsstyrelsen har kommit underfund med att det tack vare certifieringsreglerna är en billig metod att skydda skog på – i praktiken är den gratis, det är de drabbade skogsägarna som får stå för fiolerna.

Nu tar detta missbruk ny sats i ett tioårigt projekt. Detta kan ses som en inskränkning av brukanderätten. Centerpartiet värnar äganderätten som nu håller på att urholkas.

Att skydda värdefulla naturmiljöer är viktigt. Men Centerpartiet i Norrtälje anser att det räcker nu – att registrerandet av nyckelbiotoper redan har gått för långt. Skogsstyrelsens nya nyckelbiotopsinventering i vår kommun bör i stället användas för att kvalitetskontrollera de 1328 redan utpekade områdena. De avsatta pengarna kan då istället användas till att erbjuda de redan drabbade markägarna kompensation för de intrång de i praktiken har drabbats av.

Anders Olander (C), kommunalråd

Stefan Lindskog (C), skogsägare och vice ordförande i Centerpartiet Norrtälje