Debatt i media

Här finns våra insändare och debattinlägg i Norrtelje Tidning och i andra media.

Norrtelje Tidning 8 juni 2021 av borgerliga gruppledarna i Barn- och Skolnämnden

Glädjande med kraftigt förbättrad studiero i skolan

Norrtäljes skolor ska präglas av både trygghet och studiero. Trygghet handlar om att såväl elever, lärare som övrig skolpersonal ska känna sig trygga i skolmiljön. Det förutsätter i sin tur att de vuxna på skolan kan vara just vuxna, och på så sätt agera tydligt mot mobbning, vandalisering eller bråk mellan elever. Om inte elevernas rätt till en trygg och trivsam skolmiljö kan säkras är risken stor att såväl kunskapsresultat minskar som att frånvaro ökar.

För att öka tryggheten och studieron har Allians för Norrtälje kommun lyft detta som fokusområden i barn- och skolnämndens verksamhetsplaner. Vi har också infört mobilfria klassrum och antagit nya riktlinjer för ordnings- och trivselregler på våra skolor. Vidare har det tidigare skolutvecklingsprogrammet – som stipulerade att eleverna ”bäst vet vad som fungerar väl respektive mindre väl i undervisningen” – skrotats för att istället ge utrymme för ett systematiskt kvalitetsarbete.

Allt detta har gett resultat. För tredje året i rad ökar nu antalet elever i de kommunala skolorna som anser att de kan arbeta i lugn och ro på lektionerna. Undersökningen genomförs varje år i årskurs 5 och 9 och ökningen är särskilt påtaglig i årskurs 5, där 73 procent av eleverna anser att de har studiero på lektionerna.

Det här är det bästa resultatet sedan mätningarna började göras sedan 2014 och är en påtaglig förbättring sedan 2018 då endast 58 procent av eleverna svarade att de hade studiero på lektionerna. Det innebär också att andelen elever som anser att de har studiero på lektionerna överträffar genomsnittet i riket, som ligger på 69,5 procent.

Närmare 80 procent av eleverna svarar i årets enkät svarar också att de känner sig trygga i skolan, vilket är en ökning med tre procent från föregående år. Det glädjande att alltfler elever känner sig trygga i skolan. På sikt innebär det att skolresultaten också kommer att höjas eftersom studiero och trygghet är en förutsättning för lärandet.

Robert Beronius (L), ordförande i barn- och skolnämnden

Linda Hiort af Ornäs (M), vice ordförande i barn- och skolnämnden

Henrik Eriksson (C), gruppledare i barn- och skolnämnden

Linda Lundeborg (KD), gruppledare i barn- och skolnämnden


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.