Debatt i media

Här finns våra insändare och debattinlägg i Norrtelje Tidning och i andra media.

Norrtelje Tidning 9 september 2021 av Anders Olander, Per Lodenius och Stefan Lindskog

Skydda skogen - skydda äganderätten

Skogsbruket är ständigt ifrågasatt i debatten. I medierna får debatten lätt en slagsida, som gör att skogsskötseln framhålls som orsak till vår tids stora problem, miljön och klimatet. Det är inte konstigt. Nästan alla medier vill rapportera om katastrofer och motsättningar. Vilken läsare lockas av artiklar om saker som fungerar och ämnen där samförstånd råder?

Men visst finns det problem i skogsskötseln och visst finns det problem med granbarkborrar. Visst har skogsägare problem med Skogsstyrelsens registrering av nyckelbiotoper och ges inte skogsbrukets belackare orimligt stort utrymme i debatten? Det är väl konstigt att många av belackarna vill att skogen inte ska brukas alls?

Den inte helt uppseendeväckande sanningen är att de svenska brukade skogarna sköts väl! Skogarna är till övervägande del välskötta och brukandet bidrar till både god miljö och till klimatet.

Familjeskogsbrukarna sköter sina skogar på olika sätt vilket ger en variation i skogen. Att de kunniga och ansvarsfulla familjeskogsbrukarna kommer i skymundan i debatten är inte konstigt. De har inte tid med debatten, för de brukar ju sina skogar så att skogsvaror i dag utgör Sveriges största nettoexport av varor med långt över 100 miljarder kronor årligen. Dessutom bidrar välskötta skogar mer till ett bättre klimat på sikt än skogar som inte avverkas.

Centerpartiet fick i Januariavtalet med en punkt om en äganderättsutredning. Syftet var bland annat att få fram flexiblare former för den skog som ändå behöver skyddas och att det ska ske främst via rättvisa ersättningar och frivillighet. Januariavtalet gäller dock inte längre.

Äganderätten som sådan är egentligen inte ifrågasatt. Den är grundlagsskyddad och våra myndigheter går ganska sällan fram med expropriationsverktyget. Däremot arbetar man sedan många år med att inskränka brukanderätten. Ett exempel på det är nyckelbiotopsregistreringen, som i ett slag i praktiken hindrar skogsägaren att överhuvudtaget sköta sin skog. Det blir dessutom utan någon extra kostnad för myndigheten jämfört med att expropriera. Hälsosamt för myndighetens budget. Detta är en försåtlig metod, eftersom den drabbar en skogsägare i taget.

Vad är värdet av en äganderätt som ägaren inte får bruka? Typexempel är den nyblivne skogsägaren i Edebo som plötsligt fick ett meddelande från Skogsstyrelsen att myndigheten hade registrerat en nyckelbiotop på hans mark, som därmed i praktiken inte kan användas för skogsbruk och som skogsägaren dessutom måste ”samråda” med Skogsstyrelsen om ifall han ändå vill vidta någon åtgärd. Det gäller exempelvis om han vill ta ut barkborreangripna granar, vilket är en strikt skyldighet på annan mark. Plötsligt var hans äganderätt inget värd.

För oss i Centerpartiet är det en prioriterad fråga att ta striden för att skydda äganderätten så att brukanderätten inte urholkas utan återställs. Vi tror på Sveriges drygt 300 000 skogsägare och att de ges möjlighet att fortsätta få sköta sina skogar för biologisk mångfald, nettoinkomster för Sverige och ökad klimatnytta.

Anders Olander (C), kommunalråd

Per Lodenius (C), riksdagsledamot

Stefan Lindskog (C), skogsägare

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.