Debatt i media

Här finns våra insändare och debattinlägg i Norrtelje Tidning och i andra media.

Norrtelje Tidning 13 december 2021 av Christine Lorne (C), sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm och Henrik Eriksson (C), ledamot i regionfullmäktige och ersättare i Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)

Okunskap och stigma kring obesitas ska brytas

I Norrtälje kommun lever nästan 15 procent av invånarna med obesitas (fetma) och ligger därmed över snittet i länet, som är 13 procent. Skillnaderna i länet är stora och okunskap och stigma kring obesitas leder till att många patienter undviker att söka vård, vilket i sin tur orsakar stort lidande och stora risker för allvarliga följdsjukdomar för den som drabbats. Därför tar vi i den blågröna majoriteten i Region Stockholm nu initiativ till att förbättra obesitasvården.

Obesitas är en allvarlig kronisk sjukdom som ofta kräver långsiktig behandling och uppföljning. För barn och unga som drabbas är risken stor att sjukdomen kvarstår även i vuxen ålder. Sjukdomen ökar risken för förtida död och följdsjukdomar såsom typ 2-diabetes, cancer och hjärt-kärlsjukdom och även för social stigmatisering och psykisk ohälsa.

Tack vare forskningen om obesitas vet vi i dag mycket om sjukdomen och vad som kan göras åt den. Det finns omfattande forskning som visar på hur och varför kroppen motverkar försök att gå ner i vikt på egen hand, samtidigt som kunskapen ökat kring de olika bakgrundsfaktorer som gör att människor drabbas av obesitas. Men kunskapen inom sjukvården är ofta låg.

Rädslan för hur en ska bli bemött gör att många patienter dröjer med eller helt låter bli att söka vård, vilket är ett stort problem. Den stigmatisering som finns kring obesitas måste brytas och kunskapen kring sjukdomen måste öka. Därför kommer hälso- och sjukvårdsnämnden se över hur patienter med obesitas bättre kan tas om hand i vårdsystemet.

De vårdanställda behöver fortbildas kring obesitas för att kunna sätta in rätt vård och kunna ge patienterna ett gott bemötande. Vid övervikt är det framför allt hälsosamma levnadsvanor och stöd till livsstilsförändringar som vården kan bidra med för att undvika att övervikten utvecklas till obesitas.

Barnhälsovården, elevhälsan och vårdcentralerna har en tydlig roll i det förebyggande arbetet. Att ett antal vårdcentraler i länet väljer att specialisera sig på obesitas och blir ett kunskapsnav i både bemötande och medicinskt omhändertagande skulle vara ett viktigt steg på vägen.

Att få vård på en mottagning som har en våg som kan mäta din vikt eller en blodtrycksmanschett, som når runt din arm och där personalen vet vad obesitas faktiskt är, kan tyckas vara en självklarhet. Men så är det inte för många patienter. Därför ser vi nu till att öka kunskapen kring denna patientgrupp som ett sätt att bryta stigmat. Ingen ska behöva undvika att söka vård för att personalen inte har den kunskap som krävs för att ge rätt vård.

Christine Lorne (C), sjukvårdspolitisk talesperson Region Stockholm

Henrik Eriksson (C), ledamot i regionfullmäktige och ersättare i Kommunalförbundet sjukvård och omsorg i Norrtälje (KSON)


Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.