Debatt i media

Här finns våra insändare och debattinlägg i Norrtelje Tidning och i andra media.

Norrtelje Tidning februari 2021

Hela Sverige gynnas av nya strandskyddsförslaget

Precis som Kjell Jansson skriver i sin debattartikel så har Centerpartiet i Januariavtalet drivit igenom skogsutredning och strandskyddsutredning med syfte att stärka äganderätten.

Det finns flera delar i skogsutredningen som är bra och som kommer stärka äganderätten. Utredaren föreslår till exempel att formellt skydd av skog som utgångspunkt ska vara frivillig samt att den rättsosäkra nyckelbiotopsinventeringen avskaffas. Detta är viktiga principer som Centpartiet ser som bärande i en fungerande skogspolitik.

Men även om det finns delar som är bra i utredningen så levererar den inte helt enligt direktiven. Januariavtalet är tydligt med att vi ska stärka äganderätten och öka möjligheten att på ett hållbart sätt använda skogens resurser för förnybara, klimatsmarta material och energi. Om utredningen inte levererar förslag som lever upp till det så ska den inte genomföras i sin helhet.

När det gäller strandskyddsutredningen så väljer Kjell Jansson, likt en del miljöorganisationer, att tolka utredningen som fan tolkar bibeln. Utredningen föreslår att det generella strandskyddet ska slopas runt små sjöar och vattendrag, samt våtmarker som anlagts efter 1975. Det rör sig om uppskattningsvis minst 300 000 små sjöar i hela Sverige och väsentliga markområden där nuvarande strandskyddsregler omöjliggjort någon nämnvärd utveckling av lokala näringsverksamheter och service på landsbygden. Hela landet gynnas av utredningens förslag, inte enbart Norrlands inland som Kjell Jansson låter påskina.

Vi delar Kjell Janssons synpunkt att redan högexploaterade kustområden fortsatt ska skyddas. Däremot påstår Kjell Jansson att utredningen föreslår generella skärpningar längs kusten. Inte heller detta är med sanningen överensstämmande. Utredningen föreslår istället att kommuner ska kunna införa bestämmelser om landsbygdsområden i områden med god tillgång på obebyggd mark och som i dag inte är högexploaterade, vilket innefattar avsevärda delar av Sverige.

I dagens system finns begränsningar som undantar en stor del av Sveriges kust. Utredningens förslag har dock inte någon sådan geografisk begränsning, det är upp till varje enskild kommun att besluta om. Däremot ska ekologiskt värdefulla stränder och högt skyddsvärda vattendrag värnas, vilket vi också tycker är viktigt.

I Januariavtalet står det klart och tydligt att ”Det ska vara enklare att få bygga strandnära och skapas bättre förutsättningar för bostäder och näringsverksamhet främst för småföretagare, besöksnäring och gröna näringar i områden med lågt exploateringstryck” samt ”Värna och stärk den privata äganderätten till skogen”. När de två utredningarna under året nu ska omsättas till lagförslag ska dessa formuleringar och intentioner hedras.

Kristina Yngwe (C), ordförande miljö- och jordbruksutskottet

Per Lodenius (C), riksdagsledamot, Norrtälje

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.