Demokratiskt underskott i Nykvarn

Bild

I en artikel i LT får vi veta att Nykvarnspartiet föreslår att ytterligare två kommunalrådstjänster på 25 procent inrättas. Orsaken skulle enligt kommunstyrelsen ordförande Bob Wållberg vara att ”Vi växer så pass mycket. Det är klart att vi måste anpassa den politiska organisationen”. Bakgrunden till Nykvarnspartiets förslag sägs grunda sig i den översyn av den politiska organisationen som med hjälp av en inhyrd konsult pågått under en tid. Övriga fullmäktigepartier gavs för någon månad sedan möjlighet att inkomma med kommentarer till konsultens slutrapport, något som vi givetvis gjorde.

Vi vill därför här framföra Nykvarnscenterns syn på förslagen. I samband med majoritetsöverläggningar efter valet 2014 lade Nykvarnspartiet fram förslaget att utöka antalet ordinarieplatser i nämnderna till sju och minska antalet ersättare till tre, vilket skulle innebära att fler av fullmäktigepartiernas företrädare yrkande- och rösträtt samtidigt som kostnaderna skulle vara oförändrade. Av detta förslag blev intet och vad vi kan se finns detta förslag ej heller med i denna utredning. Första exemplet på demokratiskt underskott.

Utredningen föreslår vidare inrättandet av 2:e viceordföranden i nämnderna och att ett kultur- och fritidsutskott skapas. Under åren 2007-2010 hade vi ett utbildningsutskott som 2011 utmynnade i en utbildningsnämnd. Av artikeln i LT framgår också att också ett digitaliseringsutskott inrättas. Erfarenheterna av tidigare utskott är inte positiva, varför vi förordar inrättandet av en kultur- och fritidsnämnd i ställer för utskott. Nackdelen med utskotten som hittills bara bestått av tre ledamöter är att endast de tre dominerade partierna (Nykvarnspartiet, Moderaterna och Socialdemokraterna) blir representerade, alltså ytterligare ett exempel på demokratiskt underskott.

Vi konstaterar vidare att utredningen inte har några stora invändningar till nuvarande politiska organisation. Knappast förvånande då man ser sammansättningen av styrgruppen och den dialog som skett mellan utredare och berörda partier. Att de sju förtroendevalda som ingått i styrgruppen endast representerar tre av sju fullmäktigepartier måste ses som ett allvarligt ”Demokratiskt underskott” Det normala i en process av detta slag borde givetvis vara att samtliga berörda tillåts delta i arbetet. Förvisso har de sju fullmäktigepartierna vid ett tillfälle blivit intervjuade, men i övrigt har processen skett utan vårt deltagande. Huruvida möjligheten att inkomma med synpunkter räknas som deltagande i processen återstår väl att se.

Ett tidigare förslag från Nykvarnspartiet om att utöka kommunstyrelsens arbetsutskott med två ersättare verkar också ha fallit i glömska. Eftersom de tre ledamöterna i detta utskott finns representerade i snart sagt samtliga organ och dessutom föreslås ingå i ytterligare organ, måste även detta ses som exempel på ”demokratiskt underskott”.

Under stycket ”Analys” talas om att stärka oppositionens möjlighet att tidigare komma in i processen. Låter bra; problemet är bara att opposition i det här fallet är lika med det största oppositionspartiet (Socialdemokraterna), eftersom de ensamma sitter på presidieposter. Övriga fyra fullmäktigepartier saknar ordinarieplatser i nämnder och styrelser (undantaget Liberalernas ordinarieplats i kommunstyrelsen). Övrig opposition är hänvisad till motioner, interpellationer och frågor i hopp om att få upp frågor i fullmäktige. Att lägga motion i fullmäktige är dessvärre en mycket långsam process, då det vanligtvis tar upp till ett år innan den behandlas i kommunfullmäktige.

De flesta av fullmäktigepartierna har i dag svårt att rekrytera nya yngre förtroendevalda. Dessa förslag gör det knappast lättare då i stort sett samtliga nämnd- och styrelseplatser innehas av de tre största partierna.

Hur kan vi då kalla detta för ”Demokratiskt underskott”. Om man ser till senaste valresultat 2014. kan vi konstatera att de tre största partierna tillsammans fick 5881 röster medan övriga fullmäktigepartier fick ihop 1536 röster, dividerar man detta erhåller man drygt 26 procent. En dryg fjärdedel av Nykvarnsborna valde alltså något av de fyra mindre fullmäktigepartierna. Kommunens ledande parti (Nykvarnspartiet) brukar ju framhålla att man alltid vill arbeta för Nykvarnsbornas bästa. De förslag som nu torgförs rimmar dåligt med detta eller gäller det bara för de Nykvarnsbor som valt att rösta på de tre största partierna.

När vi blev egen kommun var tanken att vi skulle få mer närdemokrati. Dessa förslag bidrar knappast till detta. Vi i Nykvarnscentern står för NÄRODLAD POLITIK, där samtliga folkvalda ges möjligheter att komma till tals.

Börje Karlsson
Gruppledare för Centerpartiet i Nykvarn

Kristina Svinhufvud
Ordförande för Centerpartiet i Nykvarn

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.