Översyn av den politiska organisationen

Bild

Översyn av den politiska organisationen i Nykvarns kommun heter den här punkten på dagordningen. 280 tusen kronor senare resulterar detta i den här konsultrapporten. Tar fullmäktige idag det liggande förslaget ger det en merkostnad på 584.000 kr för 2017 och 851.115 kr för 2018. En enligt vårt förmenande ansenlig summa. Vi kommer därför att ställa oss bakom den reservation som Lars-Erik Aili lämnade i samband med kommunstyrelsebeslutet.

Vad är det då vi i likhet med Liberalerna vänder oss emot? Jo först och främst att det nu liggande förslaget förstärker makten och inflytandet för de tre partier som i dagsläget innehar samtliga presidieposter och i stort sett alla ordinarieplatser i nämnder och styrelser. Det måste vara något av ett svenskt rekord att det i en fullmäktigeförsamling med 31 ledamöter krävs 7 mandat för att få något som helst inflytande. De nykvarnsbor som haft den dåliga smaken att lägga sina röster på övriga fullmäktigepartier kan bara konstatera att här gäller regeln: The winner takes it all.

Då denna översyn kan jämföras med en demokratiberedning hade det givetvis varit rimligt att samtliga fullmäktigepartiet varit representerade i styrgruppen. I vårt remissvar föreslog vi också att man skulle öka antalet ledamöter i nämnderna skulle utökas från fem till sju stycken och antalet ersättare minskas från fem till tre. Detta förslag har över huvud taget inte kommenterats, trots att inte skulle medföra någon ökad kostnad.

Överhuvudtaget har man inte kommenterat eller tagit någon som helst hänsyn till remissvaren från oss och Liberalerna. I utredningen och beslutsunderlaget kan vi inte se att problemet för de mindre partigruppernas möjligheter att verka har studerats och belysts.

Jag har vi sidan om mitt uppdrag som ersättare i den här fullmäktigeförsamlingen förmånen att leda en styrelse med förtroendevalda, nämligen kyrkorådet här i kommunen. Även vi har genomfört ett organisationsöversyn och där har det varit självklart att samtliga fullmäktigegrupper fick representation i såväl utskott som kyrkoråd. Detta för att undvika demokratiskt underskott, vilket det nu liggande förslaget till beslut osökt innebär.

När vi för snart tjugo år sedan valde att bli egen kommun var ett av huvudskälen att fördjupa närdemokratin. Berednings- och referensgrupper inrättades och då var det inte tal om annat än att alla fullmäktigepartier skulle vara representerade. Med det här förslaget backar vi in i framtiden och kommer väldigt långt från den NÄRODLADE POLITIK som vi inom Centerpartiet står för. Då jag inte kan yrka kommer vår gruppledare Börje Karlsson att göra detta.

Lennart Ygstedt

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.