ETT GRÖNT, KLIMATSMART SALEM

Klimatkrisen sätter hela vår framtid på spel och vi måste agera med kraft. Det kräver långsiktiga idéer och modiga beslut framåt och här och nu. Vi har framtidstro och vill att Salem ska utvecklas på ett hållbart sätt.

Klimatomställningen måste ske nu. Det klarar vi om vi jobbar tillsammans – kommunen, vi som bor här, civilsamhället och företagarna. Vi vill ha ett grönt och levande Salem med rent vatten och nära natur. Centerpartiet är din gröna liberala röst.

Vi har bidragit till att det nu görs en koldioxidmätning som utgångspunkt för en klimatbudget, att kommunen ansöker om medlemskap i Klimatkommunerna, politiker och tjänstepersoner utbildas i klimatfrågan och att det undersöks hur man bäst kan öka antalet publika laddstolpar i kommunen, med mera. Men vi kan inte vila i det.

Centerpartiet vill:

 • Sätta ett nytt mål om ett klimatneutralt Salem 2030
 • Göra det enklare för alla att göra klimatsmarta val
 • Bygga ut cykelvägar och underlätta cykelpendling
 • Installera fler solceller och laddstolpar
 • Bevara och utveckla våra parker och grönområden
Raili Nilsson, gruppledare för Centerpartiet i Salem står bredvid en äng med gräs och klöver.

På Raili Nilssons (C) initiativ har vi numera ett antal blomsterängar och insektshotell på kommunens mark, för att främja den biologiska mångfalden.


Centerpartiet är det parti i Salem som har drivit på och fått igenom mest miljö- och klimatpolitik. Vi tackar för ditt förtroende i valet 2022 att fortsätta sätta klimatet på agendan.

Tillsammans för ett klimatneutralt Salem 2030

För att ställa om till en ny verklighet vad gäller klimatet måste vi alla jobba tillsammans. Vi har under den senaste mandatperioden ökat takten med Klimatinitiativet, en plan för hur Salem ska bli fossilfritt, och ett klimatmål att Salem ska vara klimatneutralt senast 2045. Klimathotet är akut och Centerpartiet vill därför skärpa klimatmålet till att kommunen ska vara klimatneutral till 2030. Vi har börjat med en koldioxidmätning för att se var vi står, och sedan anpassar vi åtgärderna efter det.

Vi vill:

 • Att kommunen aktivt ska samverka med Salems invånare, lokala föreningar och företag i syfte att tillsammans hitta lösningar för att sänka koldioxidutsläppen
 • Att du ska kunna återbruka via SRV
 • Att kommunala verksamheter återbrukar material och inventarier i så stor utsträckning som möjligt, vid exempelvis renovering och flytt
 • Främja fler initiativ och småföretagande som inriktar sig på reparation, återbruk, uthyrning och delning av produkter.

Bevara och utveckla grönområden

Klimatförändringar och biologisk mångfald hänger ihop. Friska ekosystem hjälper oss med mat och rent vatten, men artrikedomen i dessa ekosystem hotas av den globala uppvärmningen. Vi måste bevara den biologiska mångfalden och dessutom göra de anpassningar som krävs för att vår infrastruktur ska klara av de klimatförändringar som kommer att ske, exempelvis skyfall och värmeböljor.

Grönska skuggar, binder koldioxid, tar hand om skyfall och främjar ekologisk mångfald. Dessutom mår vi bra av att vara ute i naturen. När Salem växer är det viktigt att bevara grönområden.

Vi vill:

 • Ta fram en handlingsplan för biologisk mångfald
 • Göra en kommunövergripande naturvärdesinventering och våtmarksplan som ska ligga till grund för bland annat planarbeten
 • Fortsätta förbättra vattenkvaliteten i våra sjöar

Klimatsmart stadsutveckling

Kommunen måste ställa krav på att allt som byggs ska byggas klimatsmart. Nödvändiga klimatanpassningar vid nybyggnation och planarbeten ska utredas. Bygglovshandläggare ska uppmuntra privata byggherrar att bygga energieffektiva och hållbara hus redan vid första kontakten.

Kommunens egna fordon ska enligt tidigare beslut vara fossilfria 2024 och vi vill att kommunen ska arbeta aktivt för att göra det lättare för alla salembor att välja klimatsmarta alternativ. Bland annat ska vi påverka regionen för nya alt. tätare turer i kollektivtrafiken där behov finns.

Vi vill:

 • Ta bort bygglovsavgiften för solceller på eget tak
 • Skärpa miljö- och klimatkraven vid offentliga upphandlingar
 • Öka mängden solenergi för kommunens fastigheter, och uppmuntra Salems invånare att göra detsamma
 • Ta fram en skyfallsplan, och prioritera gröna tak och andra lösningar för att hantera klimatförändringarna vid alla nybyggnationer
 • Främja cykelpendling genom att bland annat bygga fler cykelbanor och stärka och tydliggöra regionala och kommunala cykelstråk
 • Att kommunen aktivt ska arbeta för att främja laddmöjligheter för elbilar

Främja lokal matproduktion och stadsodling

Ekologisk och närodlad mat är en fråga Centerpartiet har arbetat med länge. Den mat som serveras på kommunens boenden och skolor ska vara klimatsmart enligt riktlinjer som kommunen tagit fram.

Lokal matförsörjning och krisberedskap har också blivit aktuellt inte bara för klimatet, utan även genom Covid-pandemin och kriget i Ukraina. Det är viktigt att det finns förutsättningar att producera mat lokalt. För att hela Sveriges inhemska matproduktion, och möjlighet till självförsörjning, ska kunna öka måste vi i kommunerna verka för mer svenskproducerad mat i våra verksamheter.

Vi vill:

 • Bidra till lokal matförsörjning, exempelvis genom att underlätta för stadsodlingar, fler kolonilotter och innovativ lokal matproduktion
 • Ta fram en plan om hur kommunen ska klara sina verksamheter på lokalproducerad mat i händelse av kris, i samverkan med närliggande kommuner
 • Verka för att kommunens verksamheter ska servera mat som i första hand är producerad i Sverige, gärna närodlad, med svenska djurskyddsregler och restriktiv antibiotikaanvändning
 • Öka andelen vegetarisk mat i kommunens verksamheter

Håller du med? Bli medlem i Centerpartiet!


Centerpartiet är det parti i Salem som drivit på och fått igenom mest miljö- och klimatpolitik. Bland annat::
 • Drivit på att vi ska genomföra den koldioxidmätning som nu genomförs, som ska resultera i en lokal klimatbudget som visar hur stora utsläpp Salem och framförallt vår planet tål.
 • Ökat takten för klimatarbetet med Klimatinitiativet och ett nytt klimatmål.
 • Drivit på arbetet för en ökad biologisk mångfald med att bland annat införa blomsterängar på outnyttjad kommunal mark, där vi även satt upp insektshotell.
 • Sett till att det numera finns ett antal blomsterängar för biologisk mångfald på kommunens mark
 • Anställt en kommunekolog som ser till att miljön skyddas och bevaras när Salem växer.
 • Sett till att vi har en heltidsanställd hållbarhetsstrateg för att se till att klimatfrågan alltid är i topp på agendan inom alla kommunens verksamheter.
 • Tagit bort giftiga, hormonstörande och cancerframkallande ämnen ur barmnens vardag på förskolor och skolor.
 • Sett till att det används giftfritt virke vid ny- och ombyggnationer av kommunala lekplatser.
 • Drivit på för att kommunen ska bli en del av Klimatkommunerna – ett samarbete för snabbare klimatomställning
 • Sett till att kommunen ska underlätta för utbyggnad av laddstoplar.
 • Tagit fram en solcellsstrategi för att främja installation av solceller på kommunens byggnader.
 • Sett till att kommunens tjänstemän och politiker kompetensutvecklas i klimatfrågor.
 • Ökat samverkan med andra kommuner och Energirådgivningen för att förenkla för salembor att optimera sin energianvändning.
 • Öppnat Ersboda 4H-gård, vår hjärtefråga sedan 80-talet. Det är Ankie Bosanders förtjänst.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.