Alla behövs för att stärka och utveckla demokratin

I Södertälje gick vi emot Sverigetrenden med ökat valdeltagande i förra valet 2014 – här minskade i stället valdeltagandet.

Vi har väldigt stora skillnader i valdeltagande mellan olika bostadsområden. I vissa av Södertäljes bostadsområden röstar bara ungefär hälften av medborgarna.
Lägst är valdeltagandet bland ensamstående, lågutbildade, arbetslösa och personer med låga inkomster. Kommunstyrelsen tog detta på stort allvar och inrättade en demokratiberedning med tre tydliga uppgifter:

1) Öka engagemanget, och särskilt prioritera ungdomsinflytandet.
2) Utveckla formerna för medborgardialog.
3) Öka valdeltagandet i nästa val.

Demokratiberedningen består av företrädare för alla politiska partier i kommunstyrelsen. Vi lägger våra olika politiska partilinjer åt sidan och fokuserar på ett gemensamt uppdrag – att utveckla och stärka demokratin för hela Södertälje och alla Södertäljebor.

Det är ett stort och viktigt arbete och vi klarar det inte själva. Alla goda krafter i samhället behöver samverka: civilsamhället, föreningslivet, näringslivet, studieförbund och olika trossamfund.

Nu tar vi fram en strategi för Södertälje kommuns demokratiarbete. Den sätter inriktningen för hur kommunen ska utveckla och stärka demokratin och öka möjligheterna för medborgarnas inflytande.

Vi vill att så många Södertäljebor som möjligt är med och tycker till, lämnar förslag och idéer på hur vi som kommun kan bli bättre på att jobba med frågor som rör demokrati.

Mejla dina åsikter eller fyll i ett demokratiformulär på kommunens webbplats.

Vi vill att så många Södertäljebor som möjligt är med och tycker till, lämnar förslag och idéer på hur vi som kommun kan bli bättre på att jobba med frågor som rör demokrati.
Några av frågorna som vi vill ha svar på är: Hur vill du kunna lämna förslag och idéer för att påverka kommunens politiker mellan valen? Hur vill du helst ha dialog med politikerna? Vad tror du att kommunen behöver göra för att öka ungas inflytande och låta unga komma till tals?

Vi har tidigare genomfört flera givande medborgardialoger och måltidssamtal med skolelever. Och under våren ordnas flera demokratisamtal ute i bostadsområden, på skolor och med ungdomsföreningar. Ju fler som är med och påverkar och lämnar sina erfarenheter, desto större blir kraften.

Välkommen – demokratin behöver dig.

Demokratiberedningen
Nina Wahlin (C)
Anna Bohman Enmalm (S)
Rima Haro (S)
Abraham Halef (S)
Anne-Marie Larsson (M)
Jonny El Zaouki (MP)
Marie Ahumada (V)
Per Norlin (V)
Metin Hawsho (L)
Fadi Abdalahad (KD)
Lilly Liiv (SD)