Södertäljelyftet lyfter med Alliansen

Vänstermajoriteten har presenterat Södertäljelyftet. 100 miljoner kronor ska under tre år investeras för att, som det heter, ”bygga Södertälje helt och hållbart”. Önskelistan signerad S-V-MP är lång, alldeles för lång tycker vi.

Alliansen menar att en tydligare prioritering är ett måste, först då kan insatserna betyda verklig skillnad för kommuninvånarna. En av politikens viktigaste uppgifter är att prioritera, att väga fördelar mot nackdelar i alla beslut som fattas. Det är en grannlaga uppgift, för det är mycket som kan upplevas angeläget. Förslagen i Södertäljelyftet är alla behjärtansvärda, men 100 miljoner kronor räcker inte till allt. Fördelat under tre år blir det bara ungefär 33 miljoner per år. Det är en diger åtgärdslista som ska tillgodoses. Men vi bedömer inte att majoritetstrions 12-punktsprogram är genomförbart på ett tillfredställande sätt inom de ekonomiska ramarna.

Alliansen anser att det är nödvändigt med en uttalad prioritering – vi har landat på fem punkter. På så sätt kan det tas ett riktigt grepp som verkligen kan göra nytta för Södertäljeborna.

Vi fyra allianspartier vill därför satsa på följande:

1) Underhåll av gator och gång- och cykelvägar. Vägnätet i kommunen är eftersatt och här finns många hål att bokstavligt stoppa pengarna i. Det krävs krafttag för såväl bilvägar som gång- och cykelstråk inom detta eftersatta område.

2) Öka trygghet och säkerhet på allmän plats - planera mot terrorhandlingar. Det finns behov av att både inventera möjliga fysiska platser där terrorhandlingar kan vara ett hot mot allmänheten och att skapa lösningar som minimerar risken för/konsekvensen av en attack. Samtidigt krävs betydligt större insatser för att höja trygghetskänslan på platser som många i dag upplever som otrygga, inte minsta skumma gångtunnlar och passager.

3) Rusta Södertäljes entréer och ordna ställplatser för husbilar. Den norra infarten mellan Moraberg och Weda är fortfarande ett sorgebarn – trots våra propåer om mer av ”high tech” och mindre av upplag genom åren. En del av pengarna bör även gå till att iordningställa centrala ställplatser för husbilar, som kan leva upp till förväntningarna hos denna växande och köpstarka turistkategori. Södertälje måste över huvud taget bli mer attraktivt för besökare oavsett om man anländer per bil, båt, tåg eller cykel.

4) Köp in böcker till folkbiblioteken. Den tidigare beslutade planen för våra folkbibliotek innehöll inte en krona till – just det – inköp av nya böcker. Det har vi försökt att rätta till i vår gemensamma budgethemställan genom åren. Nu erbjöds dock reell möjlighet att göra slag i saken.

5) Rusta upp skolgårdar och lekmiljöer. Vi välkomnar en rejäl upprustning av nedgångna skolgårdar och lekplatser runt om i kommunen. Med extra medel kan arbetet gå betydligt snabbare, till exempel behöver kanske inte eleverna vid Stålhamraskolan vänta lika länge på en förnyelse av sin utemiljö.

Avslutningsvis, Alliansen tar ansvar för kommunens ekonomi – även när bokslutet för 2016 innehåller osedvanligt starka siffror. Vi kräver därför en ekonomisk konsekvensanalys för hela åtgärdspaketet. ”Södertäljelyftet” får inte riskera att nya lån upptas eller att andra angelägna investeringar skjuts på framtiden.

Tage Gripenstam (C) gruppledare
Marita Lärnestad (M) kommunalråd i opposition
Mats Siljebrand (L) gruppledare
David Winerdal (KD) gruppledare