Södertälje kanal – en nationell risk

Midsommarafton 2016 stannade den södergående trafiken från Stockholm då en olycka stängde motorvägsbron över Södertälje kanal. Olyckan visade på sårbarheten för trafikförsörjningen till och från Stockholmsregionen. En större olycka där hela bron sätts ur funktion innebär kraftiga problem för varu- och livsmedelsförsörjning och svårigheter för näringslivet att upprätthålla sin verksamhet. Dessutom påminde den nyligen genomförda försvarsövningen Aurora-17 oss om det känsliga läget Sverige befinner sig i.

Frågans allvar har inneburit att vi i våras lämnade två förslag till Centerpartiets partistämma som ägde rum i helgen som var samt som motioner till riksdagen.

Vi föreslår dels att det borde byggas järnväg- och bilförbindelse under Södertälje kanal och dels, nu när man öppnar upp för ökad värnplikt, att ett nytt brobyggarförband placeras söder om och nära Mälaren (Almnäs/ gamla Ing 1 vore ett bra alternativ).
Om någon i ett värsta scenario slår ut fem–sex broar i Mälaren så måste alla landtransporter till Stockholm från södra Sverige och Europa åka runt Mälaren och komma in i Stockholm från öster.

Handel och besöksnäring drabbades allvarligt av broolyckan 2016 med minskad försäljning och färre besök. Bara i Södertälje påverkades några av Sveriges största företag, Scania och AstraZeneca, allvarligt. Viktiga samhällsfunktioner som till exempel minskad tillgänglighet till akutsjukhuset blev också tydligt när E4/E20 -trafiken tvingades ta sig genom Södertälje. Tänk om hela bron varit satt ur spel.
Om någon i ett värsta scenario slår ut fem–sex broar i Mälaren så måste alla landtransporter till Stockholm från södra Sverige och Europa åka runt Mälaren och komma in i Stockholm från öster.

I det nationella och regionala sammanhanget behöver insatser göras utifrån en riskanalys för att den känsliga infrastrukturens funktionalitet till och från Stockholm säkerställs vid olika kriser. Alltifrån olyckor till allvarliga attentat. Hur ska man säkerställa kommunikationen för väg-, sjö- och spårtrafiken? Hur ska man säkerställa att människor kan förflytta sig? Hur kan man säkerställa att flödena av livsmedel och andra försörjningsvaror fungerar?

Det ska finnas beredskap för kortsiktiga lösningar för att hålla igång båttrafik, nya förberedda färjelägen, snabbt kunna bygga broar för att nämna några exempel.
Långsiktigt behövs andra lösningar än dagens. Vi menar att järnväg, framför allt för pendel- och regiontågen och väganslutning till E4/E20 borde grävas ned under Södertälje. Det skulle lösa problemet med att göra passeringen av Södertälje kanal mindre utsatt för krishändelser och dessutom vara en viktig länk för evakuering av södra Storstockholm. En järnvägsplattform under Södertälje kanal skulle vid krissituationer vara en stor tillgång med uppgångar vid sjukhus och centrum belägna på var sida av kanalen.

Det här innebär att man snarast behöver börja planera för att säkerställa passeringen förbi Södertälje kanal. En helt ny undergång, det vill säga en järnvägs- och vägtunnel under kanalen verkar logiskt.

Dagens situation är ohållbar och även om man byter de tvåfiliga brohalvorna mot trefiliga kommer man inte tillrätta med det långsiktiga behovet och en krissäker lösning.

Samverkande parter är bland annat Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarsmakten och Sjöfartsverket – och ytterst är det regeringens ansvar.

Tage Gripenstam (C)
gruppledare, Södertälje kommun

Johan Brinck (C)
innovationsledare

Kerstin Lundgren (C)
riksdagsledamot