Alliansen vill göra mer för Södertälje

Tage Gripenstam, vill tillsammans med Alliansen, bl a höja tempot i arbetet för ett renare och miljövänligare Södertälje.

Idag tar kommunfullmäktige beslut om nästa års budget för Södertälje. Vi fyra allianspartier presenterar tillsammans totalt 16 förslag där vi vill göra ännu mer för dig som invånare i kommunen.

Barn och unga är framtiden, utan dem kan vi inte klara morgondagens välfärd. Därför är skolan så viktig. Varje elev ska rustats, och ges de bästa förutsättningarna, för att klara skolan och förberedas för högre studier och arbetsmarknaden. En mycket stor andel av eleverna i dag är i behov av särskilt stöd för att klara kunskapsmålen.

Det är också viktigt att eleverna tidigt får det stöd de behöver, till exempel av studie- och yrkesvägledare, för att kunna välja rätt program på gymnasiet och inför det framtida yrkeslivet. För att möta de växande behoven vill vi satsa tio miljoner kronor på specialpedagogik och studie- och yrkesvägledning.

När det gäller den psykiska ohälsan, som ökar bland barn och unga, har skolan en viktig uppgift att genom lärare, kuratorer, skolsköterskor och skolpsykologer uppmärksamma elever som inte mår bra och behöver hjälp. Hälsotillståndet hos den enskilda eleven har direkt betydelse för skolarbetet. Fler utredningar behöver göras, mer kurativt stöd måste sättas in och nya metoder tillämpas varför vi tillför ytterligare tre miljoner kronor i det angelägna arbetet för stärkt psykisk hälsa.

Alliansen vill höja tempot i arbetet för ett renare och miljövänligare Södertälje. Ett växande problem är dumpning av sopor och avfall i både bostadsområden och naturen. Trots smått heroiska insatser av våra medarbetare växer drivorna av cigarettfimpar, särskilt på Gågatan. Det är oacceptabelt. Kommunen måste tillsammans med fastighetsägare, företagare och Centrumföreningen agera mer aktivt i dessa frågor. Samtidigt ska vi som medborgare ta vårt ansvar. En informationskampanj på flera språk är ett viktigt led för att förändra attityderna till nedskräpning.

Vi föreslår dessutom att det ska bli lättare att göra rätt för sig när det gäller sortering av grovavfall. Det är inte alla Södertäljebor som har tillgång till bil och möjlighet att ta sig till någon av våra återvinningscentraler – Tveta eller Returen. Vi vill därför införa en mobil återvinningsstation, som kommer till ditt bostadsområde, där du kan lämna in grovsopor såsom möbler, kylskåp och farligt gods. Ambitionen är att den ska fungera som den stationära återvinningscentralens förlängda arm.

Slutligen, för lite mer än ett år sedan ingick Alliansen och den styrande vänstermajoriteten en överenskommelse om vänligare p-tider i centrum. Vi var också överens om att skapa fler centrala parkeringsplatser, framförallt genom att bygga ett nytt p-hus med byggstart redan 2017. Detta för att förbättra parkeringssituationen både för dig som Södertäljebo och för besökare, men också för att skapa förutsättningar för en livskraftig handel i en växande stadskärna.

Den S-ledda majoriteten har förvånande nog inte avsatt investeringsmedel för ett nytt p-hus i 2018 års budget. Från vår sida anser vi att avtal ska hållas. Vi hyser tvivel om att ett mobilt, provisoriskt p-däck kan lösa den svåra parkeringssituationen i city.
Vi håller vad vi lovar och öronmärker 75 miljoner kronor för att kunna påbörja ett nytt parkeringshus under 2018.

Varför sviker S sitt löfte? Är parkeringsöverenskommelsen bruten? Betyder avtal något för den styrande trion Boel Godner (S), Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP) och Staffan Norberg (V)?

Tage Gripenstam (C)
Marita Lärnestad (M)
Mats Siljebrand (L)
David Winerdal (KD)