En ny tid för Södertälje

Nu startar ett nytt kapitel i Södertäljes historia. Efter att Södertäljeborna gått till valurnorna och sagt sitt följde en tid av samtal mellan partierna. Vi kom i dessa diskussioner fram till ett samarbete för att styra Södertälje den kommande mandatperioden. Det är en koalition av partier som aldrig tidigare har styrt Södertälje tillsammans.

Vi vill ge Södertäljeborna ett styre som präglas av både förnyelse och stabilitet. Förnyelse genom att det är en ny blocköverskridande koalition med nya partier och nya prioriteringar. Stabilitet genom att partierna i koalitionen tillsammans har en majoritet i kommunfullmäktige och att en majoritet av väljarna står bakom oss.

Södertälje befinner sig i en tid då både förnyelse och stabilitet behövs. Exportindustrin växer och investerar i Södertälje. Antalet bostäder ökar.

KTH har öppnat ett nytt campus i Snäckviken. Antalet invånare kommer sannolikt att passera 100 000 under mandatperioden. Skolresultaten har stärkts och jobben har blivit fler. Det finns en tillväxt, men det måste också finnas trygghet och långsiktighet.

Vi måste kunna lita på att äldreomsorgen fungerar när man behöver den. Man ska kunna röra sig fritt utan att känna oro. Segregationen måste brytas steg för steg. Allt vi gör måste vara hållbart även för kommande generationer och vi ska ta vårt ansvar för att möta klimathotet. Den som driver företag ska känna kommunens stöd.

Hela kommunen ska utvecklas, oavsett om det är stadens miljonprogramsområden eller på landsbygden. Kort sagt, det finns många viktiga och svåra framtidsfrågor att ta tag i.

Tillsammans har vi därför kommit överens om vad vi vill uträtta under de närmsta fyra åren. Vi har utformat en politisk plattform som ska vägleda oss under mandatperioden.

Några viktiga punkter är:

• Barn och ungas uppväxtvillkor kommer att vara vår främsta prioritet. Skolan ska ge alla barn möjligheter till en god utbildning. Grunden för detta är ett systematiskt, forskningsbaserat och långsiktigt arbete. Våra unga Södertäljebors behov vägleder oss i våra investeringar.

• I det moderna Södertälje blir hållbarhetsperspektivet något som förenar oss. Södertälje ska vara en föregångare på miljöområdet och vi ska ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan.

• Vi ska vara en kommun där våra äldre känner sig trygga och har möjligheter till en aktiv fritid. Nya boenden för äldre, insatser för ökad trivsel hos både vårdtagare och personal är två viktiga delar.

• Vi ska arbeta med hela kommunens attraktivitet, där förutsättningar för företagande och entreprenörskap i hela kommunen är viktigt. Vi ska till exempel fortsätta arbeta för att bli årets stadskärna och vi ska öka tempot med bredband till hela kommunen.

• Det ska vara ordning och reda i styrningen. Vi ska sköta kommunens ekonomi och ha en stabilitet även den dag som det kommer en lågkonjunktur. Vi ska arbeta för ordning och reda i svenskt flyktingmottagande och vi ska fortsatta arbeta för en väl fungerande och serviceinriktad kommunal organisation.

Det nya kapitlet i Södertäljes historia präglas av att var och en bidrar med sina viktigaste frågor och att vi tillsammans tar ansvar för helheten. Fyra partier ska samarbeta för Södertäljes bästa.
Gemensamt ska vi i detta nya samarbete bygga en kommun som präglas av gemenskap, tillväxt, trygghet och hållbarhet.

Tillsammans ska vi ta ansvar för att föra Södertälje in i en ny tid.

Tage Gripenstam (C)
Boel Godner (S)
David Winerdal (KD)
Hanna Klingborg (MP)