Kommunala medel ska inte göda den svarta ekonomin

I slutet av hösten fattar kommunfullmäktige beslut om Södertälje kommuns budget. I grunden är kommunens ekonomi stark, men bibehållen styrka kräver hårt och beslutsamt arbete.

De fem senaste åren har Södertälje kommun tillsammans med de kommunala bolagen levererat ett resultat som varit i topp tio i Sverige. Förra året var det bara sju kommuner som hade ett bättre ekonomiskt resultat per invånare än vi.

Det beror på att vi över blockgränserna har fattat ansvarsfulla beslut. Vi har haft olika uppfattningar i sakfrågor, men om de stora ekonomiska besluten har vi alltid satt Södertälje främst. Totalt har Södertälje kommun nu amorterat av en tredjedel av låneskulden. Kommunens soliditet har förbättrats sex år i rad.

Detta gör att vi står väl rustade när vi nu ser tecken på avmattning i svensk ekonomi. Prognoser från Sveriges kommuner och landsting visar att svenska kommuner har några tuffare år framför sig. Vi följer utvecklingen i omvärlden noga. Brexit och handelskrig skakar om. Naturligtvis påverkas även vi, men vår gemensamma bedömning är att Södertälje kommun har en god beredskap.

Nu har vi påbörjat arbetet där vi tillsammans ska lägga en budget för kommande år. Det kommer att krävas svåra prioriteringar och det kommer att innebära förändringar. Men det kommer också att innebära att vi steg för steg genomför det som våra fyra partier gick till val på och kom överens om i förhandlingar.

Beslutet om budgeten fattar vi i slutet av året, men vi vill i dag ge besked om några viktiga utgångspunkter.

1) Det kommer inte att bli lika stora amorteringar kommande år. Kommunens låneskuld har pressats ned men ett Södertälje som växer kräver investeringar. Inriktningen går från minskad till stabil skuldnivå.

2) Samtidigt som prioriteringar görs behöver vi fortsätta stärka skolan och äldreomsorgen liksom Södertäljes attraktivitet som företags-, besöks- och bostadsort. Vi behöver förbättra ungas uppväxtvillkor och öka vår ambitionsnivå på klimatområdet. Vi behöver fortsatta tänka långsiktigt.

3) Kommunala pengar ska inte göda den svarta ekonomin. Vi har genomfört förändringar i vår uppföljning för att bekämpa handel med svarta hyreskontrakt och förhindra fusk som används för att komma åt försörjningsstöd. Det har givit resultat, men arbetet med att bekämpa ekonomisk brottslighet är inte över.

Vi kommer att presentera en budget i balans med ett stabilt ekonomiskt resultat. Exakt var konjunkturen tar vägen kommande år vet vi inte men vi vet att vi kommer att värna ordning och reda i ekonomin för Södertälje kommun. Vi tar ansvar för att ekonomin ska kunna vara stark även i framtiden.

Tage Gripenstam (C)
kommunalråd

Boel Godner (S)
kommunstyrelsens ordförande

David Winerdal (KD)
kommunalråd

Hanna Klingborg (MP)
kommunalråd