Vad har äldreomsorgsnämnden åstadkommit under 2019?

Äldreomsorgsnämnden beräknas gå med ett stort underskott 2019. En del av underskottet beror på en volymökning – fler äldre är i behov av insatser i dag än tidigare. Den största delen av underskottet återfinns inom hemtjänsten, men prognosen visar att underskottet är ungefär 8 miljoner kronor lägre än förra året.

Det pågår ett ständigt förbättringsarbete för att få ekonomin i balans. Det är ett omfattande arbete som spänner över flera år. Med ovarsamhet och cynism skulle det gå att relativt fort rätta till ekonomin, men med betydligt sämre kvalitet som följd. Därför går vi systematiskt fram i arbetet där kvalitet och ekonomi går hand i hand.

Vi vet att kvaliteten och nöjdheten bland våra brukare ökar. Hos brukare med hemtjänst har nöjdheten med hemtjänsten i kommunal regi i sin helhet ökat till 81,5 procent 2019, jämfört med 75,3 procent 2018. Bland brukare på vård- och omsorgsboende är 95 procent nöjda med sin boendesituation 2019, jämfört med 92 procent 2018.

Så här i slutet av året önskar vi i majoriteten att hela oppositionen under kommande år vill kroka arm med oss. Vi vill ha er med för att tillsammans styra Södertäljes äldreomsorg framåt, både gällande ekonomi och kvalitet. Tänk vilken styrka om vi kan göra en punktlista tillsammans när nästa år går mot sitt slut.

Trots en svår ekonomisk situation görs framsteg. Under året att vi åstadkommit flera positiva förändringar inom en rad områden:

• Vi har slutit ett avtal med Hemsö att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 72 platser i Hovsjö som kommer att stå klart i december 2021.

• När det gäller ett nytt vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende i Lina är planarbetet i full gång.

• Vi utreder möjligheten att omvandla befintliga kommunala fastigheter till trygghetsboende.

• Pilotprojekt ”Team i teamet” i Järna hemtjänst har under året stärkt såväl personalens som brukarnas delaktighet och medfört mycket goda kvalitetsresultat. Projektet utökas nu till att omfatta ytterligare två hemtjänstgrupper.

• Vi har i dag en högre grundbemanning på boendena för att skapa ökad kontinuitet, en mer förutsägbar arbetssituation, lägre sjukfrånvaro och färre vikarietimmar.

• Undersköterskor och sjuksköterskor erbjuds utbildning i specialiserad demensvård vilket medför fler karriärvägar för personalen inom både boende och hemtjänst.

• Vi har invigt ett nytt kök på Mariekällgården som lagar omkring 1 200 portioner mat per dag till de vård- och omsorgsboenden som inte har egna kök.

• Vi bedriver ett måltidsprojekt som bland annat syftar till kompetensutveckling kring matens betydelse och måltiden som en trevlig stund på dagen.

• Alla våra äldre på vård- och omsorgsboenden serveras sex måltider per dag för att öka välbefinnandet och motverka undernäring.

• På varje boendeavdelning utvecklas en sortimentslåda i syfte att kunna erbjuda fler maträtter.

• Vi har fattat beslut om ytterligare tre år med Kultur 365 som stimulerar, aktiverar och förgyller vardagen för äldre som bor på vård- och omsorgsboenden.

• Vi har startat en drop-in-verksamhet som stöd för anhöriga som sköter om och vårdar äldre närstående.

• Ett inledande arbete mellan Kultur- och fritidskontoret och Kommunala pensionärsrådet pågår för att inspirera och stimulera föreningslivet att samverka för att skapa mötesplatser för äldre.

Och detta är bara ett urval av allt som skett under det senaste året.

Vi behöver påminna oss om att arbetet går framåt även när det blåser kallt och att det är det långsiktiga och tålmodiga arbetet som ger hållbara resultat för boende, personal och samhälle.

Pia Sjöstrand (S)
ordförande äldreomsorgsnämnden

Anna Syrjänen (KD)
första vice ordförande äldreomsorgsnämnden

Karin Halldin (C)
ledamot äldreomsorgsnämnden

Ing-Marie Yang (MP)
ledamot äldreomsorgsnämnden