Mål & budget 2022-2024
Stabil ekonomi ger oss utrymme att växa hållbart

I kommunens budget fördelar vi de skattemedel som kommer från våra medborgare och de statliga bidrag som kommer oss till del med Södertäljes bästa i främsta rummet. Utifrån devisen ”ett tryggare och mer hållbart Södertälje” har vi tagit fram vår fjärde gemensamma budget i majoriteten.

Skolan är fortfarande prioriterad och får förstärkt ekonomi för att fler ska kunna anställas och för att kunna ge gymnasieungdomar i behov av särskilt stöd ytterligare hjälp.

Den pedagogiska delen i skolan undantas från det generella effektiviseringskravet. Det gäller också utförardelen i äldreomsorgen som också får mer pengar. Barn och ungas uppväxtvillkor står i fokus även i denna budget, med angelägna satsningar på meningsfulla fritidsaktiviteter och kulturella upplevelser.

Stabila välfärdssystem är grunden till jämlikhet liksom att känna trygghet och tillit till kommunen.
Södertälje växer. Bostäder byggs och företag står i kö för att etablera sig hos oss. Det är positivt. För att klara av det ökade trycket och samtidigt ha ordning och reda i processerna får området samhällsbyggnad ytterligare medel i vår budget. Att det är ordning och reda i ekonomin och att den är stabil över tid är viktigt. Vår budget ger ett gott resultat på sista raden.

Södertäljes näringsliv är en livsnerv i samhället som ger både jobb och tillväxt. Vi fortsätter med styrgruppen för företagsklimatet samt våra samarbeten med företag i kommunen och erbjuder två timmars avgiftsfri parkering i centrum för att gynna handeln i stadskärnan.

Det finns många arbetstillfällen i Södertälje vilket är oerhört bra men här finns också alltför många människor som inte har möjlighet att ta de jobb som finns. Vi stärker vår kommunala vuxenutbildning och vårt arbete med att ge stöd med svenska språket. Vi har åtgärder för de som står långt från arbetsmarknaden och fortsätter vårt samarbete med lokala företag i Telge tillväxt som hjälper ungdomar och utrikesfödda kvinnor att komma i arbete eller utbildning.

Klimat och miljö är vår tids största frågor. Vi fortsätter därför att ställa om till ett samhälle med mindre klimatutsläpp, bevarad biologisk mångfald och renare vattendrag. Vi vill göra det lättare för Södertäljebor att bidra till en bättre miljö och kunna göra rätt val. Laddinfrastrukturen för fordon byggs ut, fler ska kunna cykla eller gå, fler ska kunna sortera sitt avfall och fler ska kunna ta del av vår vackra natur. Vi tar också ytterligare steg för att aktivt motverka sopdumpning och allmän nedskräpning.

Södertälje är stort och består både av storstadsmiljö och landsbygd. Vår bredbandsutbyggnad kommer under budgetperioden att nå målet. Utbyggnad av vatten och avlopp i våra södra kommundelar planeras och kommer att möjliggöra för fler att bo och verka där.

Vi fortsätter och utvecklar kommunens långvariga samarbete med polisen mot grov organiserad brottslighet. Inom ramen för vad vi i dag kallar Pax ryms såväl förebyggande insatser och trygghetsskapande åtgärder som krafttag mot grov organiserad brottslighet och välfärdsbrott inom alla kommunens verksamheter.

Här hittar du mer om vår gemensamma budget.

Tage Gripenstam (C)
kommunalråd

Boel Godner (S)
kommunstyrelsens ordförande

David Winerdal (KD)
kommunalråd

Hanna Klingborg (MP)
kommunalråd