Budget i balans för äldreomsorgen

Äldreomsorgsnämnden har under tre år haft ett strävsamt arbete för att både utveckla och höja kvaliteten i verksamheterna samt att få en ekonomi i balans. Steg för steg har vi arbetat med att förbättra personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Viktiga delar i detta är ökad grundbemanning på äldreboendena, hälsosamma scheman, utbildningsinsatser för att höja kompetensen och stärka det svenska språket för de som behöver samt kompetensutveckling för chefer.

Mitt i detta arbete drabbades världen av Coronapandemin.

Det blev en svår tid för alla äldre och deras anhöriga och det var en svår tid för alla som arbetar inom äldreomsorgen. Stora umbäranden gjordes för att hålla smittan och sjukdomen på så långt avstånd som det bara gick. Under tiden hanterade vi allt genom att följa rekommendationer från både Folkhälsomyndigheten, regeringen och regionen.

Som de flesta känner till har kommunerna fått extra ekonomisk hjälp från staten med allt från kompensation för extra kostnader på grund av pandemin till stora summor för att öka kompetensen hos personalen. Dessa extra medel har varit oss till god hjälp under åren 2020 och 2021.

Nu är vi i ett skede där sjukdomen covid-19, inte längre betecknas som samhällsfarlig. Smittan finns dock kvar men sjukdomen har, genom vaccinationer, mildrats väsentligt och verksamheterna är nu i ett nytt normaltillstånd.

Med allt detta i minnet har vi medvetet, systematiskt och fokuserat arbetat med åtgärder för att nå en budget i balans.

Nu är vi där. I år kan vi godkänna 2021 års bokslut med att äldreomsorgsnämnden har ett resultat på plus 20,8 miljoner kronor.

Stort tack till all personal inom omsorgskontoret som gjort sitt allra bästa och tack till äldreomsorgsnämnden som stått stabila och fattat kloka beslut, under den svåra tiden.

Karin Halldin (C)
gruppledare äldreomsorgsnämnden

Pia Sjöstrand (S)
ordförande äldreomsorgsnämnden

Anna Syrjänen (KD)
andre vice ordförande äldreomsorgnämnden

Ing-Marie Yang (MP)
gruppledare äldreomsorgsnämnden