Utveckla Eklundsnäsbadet

Eklundsnäsbadet – Skapa en social mötesplats i samarbete med föreningslivet för att stärka den sociala tryggheten och minska rekryteringen av unga till kriminalitet!

Bakgrund
Under föregående mandatperiod tog diskussionen om hur våra bad ska utvecklas fart, första pandemisommaren bekräftade och visade att Södertälje växer och att våra bad behöver möta nya och ökade behov från våra invånare och besökare.

Ett uppdrag gavs som lett till bättre ordning på baden och anslutande gång- och cykelvägar och parkeringsplatser. En del i uppdraget var att se över möjligheten till nya badplatser, det resultatet väntar vi fortfarande på. Nu vill Centerpartiet ge ett kompletterande uppdrag för att utveckla Eklundsnäsbadet. För några år sedan prioriterades Eklundsnäs ned och Farstanäs lyftes fram som det bad som det skulle satsas på. Ett bra beslut vid det tillfället.

Eklundsnäs en fantastisk plats med stora möjligheter
Nu vill vi i Centerpartiet att den fantastiska plats som Eklundsnäs är kan utveckla ett fritids- och friluftscentrum nära staden där badet är en del. Iden är att engagera det samlade föreningslivet, idrottsföreningar, scoutrörelsen, natur och kulturorganisationer m.fl. för att bygga upp en organiserad verksamhet på platsen med stöd från kommunen. Exempel på aktiviteter är simskola, kanoting, segling, klättring, höghöjdsbana, streetbasket, hajk, dagläger, kreativitet-lek-drama-musik-pyssel.

Idén
Grundidén ska vara en stabil organisation bestående av olika aktörer där kommunen och föreningslivet är viktiga, med utgångspunkt i att unga leder unga. Förebilderna är bland annat scout- och KFUM rörelsen och Förbundet Vi Unga.

Vi vill att Eklundsnäs ska bli en plats för unga att hänga på, ett sunt alternativ till destruktiva miljöer.
Vi är övertygade om att detta behövs och att det kommer att bidra till arbetet för att stärka den sociala tryggheten och minska rekryteringen till kriminalitet.
Centerpartiet föreslår

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Centerpartiet att Kultur- och fritidsförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda kontor t.ex Samhällsbyggnadskontoret och Näringslivskontoret, ta fram ett förslag utifrån motionens intentioner, att utveckla Eklundnäsbadet till en levande plats med syfte att ge barn, ungdomar, äldre och familjer goda alternativ.

För Centerpartiets fullmäktigegrupp
Tage Gripenstam, gruppledare
Robil Haidari, ledamot, Nina Wahlin, ledamot
Linda Chalkias, ersättare, Leif Åhlin, ersättare