Snygga till och förbättra entrén till Hölö tätort

Centerpartiet har under många år arbetat för en förändring av entrén till Hölö tätort. Det vi ser framför oss är ett nytt rekreationsområde mellan Kyrkvägen och idrottsplatsen där den biologiska mångfalden och behovet av vatten, i det här fallet i form av en våtmark är viktig.

Då vattenfrågor är komplexa föreslår vi att en utredning görs och finansierar den med medel ur kommunfullmäktiges budget där det finns medel för våtmarker i majoritetens budget, och/eller från utredningsresurser inom ramen för Samhällsbyggnadskontoret.

Hur kan det bli?
Om man visualiserar hur det kan bli så anläggs det lämpligen en våtmark i dalsänkan kring det dike som finns, den blir en uppsamling av dagvatten och kan i nödfall tjäna som brand- och bevattningstäkt och kan bidra till att säkra vattenflödet till Skillebyån.

Runt våtmarken anläggs ett upplyst promenadstråk som samtidigt blir en förlängning av elljusspåret. Det blir naturligtvis viktigt att växtligheten anpassas för att det ska vara tryggt att vistas där samtidigt som det gynnar den biologiska mångfalden.

Centerpartiet föreslår Hölö-Mörkö kommundelsnämnd:
Att ge Samhällsbyggnads- och Miljökontoret i uppdrag att skyndsamt utreda och ta fram ett underlag för beslut om en investering av en ny entré med våtmark enligt ovan till Hölö tätort.

Centerpartiet
Linda Chalkias