Avslag på bygglov ska följa lagen

Det finns en enig politisk vilja att bygga bostäder i centrala Järna. Under de senaste åren har olika större privata villafastigheter sålts. Köpare är bland annat olika företag. Efter hand har företagen ansökt om bygglov. På följande fastigheter har ägarna sökt bygglov för flerbostadshus: Trollungen, Församlingen 20, församlingen 18 och församlingen 28. Järna kommundelsnämnd, som är byggnadsnämnd, har avslagit ansökan om bygglov för flerbostadshus i samtliga fall.

Fastighetsägarna till ovannämnda fastigheter har överklagat nämndens avslag och fått rätt. Länsstyrelsen anser att Järna kommundelsnämnd inte haft fog för att på angiven grund avslå ansökan om bygglov. Nu vill majoriteten i Järna kommundelsnämnd överklaga länsstyrelsens beslut, i stället för att i dialog komma överens med tomtägaren om hur de lämpligen går vidare och hittar en gemensam lösning.

Fastighetsägarnas förslag har fått omarbetats flera gånger för att anpassas efter Järna kommundelsnämnds krav. Vilka ändå inte godtagits av Järna kommundelsnämnd och lett till nya avslag på sökta bygglov. Detta krångel har fördröjt och fördyrat processen. Detta kommer i sin tur resultera i dyrare bostäder och att de centrala delarna av Järna blir mindre attraktiva att bo i.

Nämndens ordförande Hanna Klingborg (MP) och första vice ordförande Susanne Bergström (S) har påstått att undertecknade tar ställning för fastighetsägarna. De har helt missuppfattat situationen. Näringslivsklimatet är viktigt för Centerpartiet även i Järna och de mycket utsträckta handläggningsprocesserna motverkar det. Men det är inte de som är fastighetsägare nu som kommer att bo i de bostäder som Hanna Klingborg och Susanne Bergström höjer priset på genom att fördröja och fördyra byggnationen i Järna centrum.

Järna kommundelsnämnd har enligt länsstyrelsen utslag ”inte haft fog att på angiven grund avslå ansökan om bygglov”. Samma bedömning i de olika fallen ovan. Det kan vara värt att tänka på för Klingborg och Bergström som vill ta ansvar inom gällande lagstiftning.

Det är klart att en fundering som infinner sig är, hur kommer det sig att kommunens förvaltning gång på gång skriver fram tjänsteskrivelser där förslaget till beslut är avslag på bygglov? Då det uppenbarligen föreligger risk att beslut om avslag kommer att överklagas och det är sannolikt att klagande får rätt.

Och naturligtvis får vi inget svar på när Södertuna verksamhetsområde står klart för exploatering – efter flera års fördröjning.

Per-Anders Fritshammar
Järna kommundelsnämnd och ordförande i Järna centerpartiavdelning

Tage Gripenstam
Gruppledare Centerpartiet