Planprogram för Södertuna verksamhetsområde i Järna

Från Centerpartiets sida har vi arbetat för att detta ärende skulle kommit mycket tidigare så att detaljplanearbetet redan startat. Vi är definitivt missnöjda med den minskning av exploateringsbar mark som skett på den kommunala marken. Näringslivsstrategin har som mål och uppdrag att det alltid ska finnas 30 ha exploateringsbar företagsmark, det är ett av flera argument för att en större del av marken ska användas för företagsetableringar. Om beslutet tas enligt kontorets förslag så får det inte innebära att området prioriteras ned utan att detaljplaneringen startar omgående och de nödvändiga investeringarna i infrastruktur startas. Kommunen måste hålla upp tempot i det fortsatta arbetet så att det inte försinkar möjligheten för exploatering i det större privatägda området norr om kommunenens mark. Behovet av mark för företag måste prioriteras.

Förvaltningens arbete med planprogrammet är omfattande och ambitiöst med alla tänkbara hänsyn för att skapa ett så bra verksamhetsområde som möjligt.

Nu i slutskedet kommer förslag att kommunens exploateringsbara mark ska minska till bara 15 ha. Kommunens mark ligger i den södra delen av området, där tillfarten till hela området kommer att byggas. Det är viktigt att utrymme finns för den infrastruktur som hela området kräver.

Minskningen av den del av exploateringsmark som utgörs av kommunens mark har skett utöver vad som är nödvändigt för att värna värdefull jordbruksmark, och kan därför ökas till det ursprungliga förslaget, exkluderat med jordbruksmarken.

I programförslaget framförs tveksamheter till att bygga kombiterminalen för järnvägstransporter. Centerpartiet anser att det är utmärkt med en kombiterminal för järnvägstransporter i området. Det finns en ambition att minska transporter av gods på bil med tanke på utsläpp. Även om transporterna förmodligen kommer, till en del, att ske med el driva fordon skulle mängden bilar till området kunna hållas på en lägre nivå med möjligheten att nå området via järnväg.

Vårt yrkande vid tekniska nämndens sammanträde 26 april:

  • I första hand: återremiss för att kontoret ska omarbeta förslaget med en utökning av exploateringsbar mark. Och att kombiterminalen finns med i det omarbetade förslaget.
  • I andra hand:
    Att kommunens exploateringsområde ökas till det ursprungliga förslaget exklusive åkermarken
    Att kombiterminalen för järnvägstransporter byggs/planeras.

Då vi inte fick majoritet för våra förslag så reserverar sig Centerpartiet till förmån detsamma.

Tage Gripenstam, ledamot tekniska nämnden
Johan Johander, ersättare tekniska nämnden