Det är dags att utöka andelen ängsmark i Södertälje stad och våra övriga tätorter

Vi behöver genomföra olika åtgärder för att stödja den biologiska mångfalden en sådan är att utöka den naturliga ”ängsmarken” i våra tätorter. Det vi i kommunen gjort hittills inom ramen för pollineringspolicyn är bra, men volymmässigt räcker det inte till för att gynna insekter, smådjur och pollinerare. Och som exempel kan nämnas att LRF genom sin lantbrukare sätter av åkerkanter för detta, en enda lantbrukare har som exempel satt av 4 hektar dvs 40 000 m2 för att gynna pollinerare och annat djurliv, lägg till övriga som gör detsamma så inser man snabbt att det är stora ytor och goda exempel.

En enkel lösning är att sluta klippa större delen av våra offentliga gräsytor (kommunala och bolagstomtmark). Självklart blir inte gräsmattor ängsmark över en växtsäsong utan det kräver flera år för att åstadkomma en riklig flora och kanske även andra åtgärder som frösådd. En annan del är naturligtvis att de anlagda parkerna ska kunna skötas på ett rationellt sätt och förstås fortsatt vara vackra, tillgängliga och de smycken i stadsmiljön de är därför är det en av flera faktorer som det behöver tas hänsyn till.

Vi har lagt en motion i kommunfullmäktige där vårt förslag är att planera för att till kommande växtsäsong 2024 kantklippa gräsytor där skötsel och underhåll kräver det och att i övrigt endast klippa gångstråk och lekytor i de offentligt (kommunens och de kommunala bolagen) ägda gräsytorna. Konkret skulle ett exempel vara en eller två bredder från en gräsklippare längs trottoarer.

För Centerpartiets fullmäktigegrupp

Tage Gripenstam, gruppledare
Robil Haidari, ledamot
Nina Wahlin, ledamot
Linda Chalkias, ersättare
Leif Åhlin, ersättare