Vi minns det fruktansvärda torråret 2018 – när blir det likadant igen?

En ide kom för en tid sedan från några lantbrukare inom ramen för LRF om att återföra renat vatten från Himmerfjärdssverket till naturlandskapet. Idén kom samtidigt som samtalen startade om den nya anslutningen av recipienter bland annat i Hölö tätort till Himmerfjärdsverket. Skälet var bland annat när det nu ska grävas för VA så vore det lämpligt och kostnadseffektivt att samtidigt lägga ned en returledning. Varför ska rent vatten pumpas ut i Himmerfjärden i stället för att komma till nytta genom kontrollerad återförsel till olika delar av naturen.

Miljö och klimat
Åtgärden skulle sannolikt vara bra både för den biologiska mångfalden, klimatet genom minskade koldioxidutsläpp, möjligheter att använda vattnet vid vattenbrist för bevattning och för brandbekämpning. Dessutom bidrar vattensamlingar och ytvatten till att stabilisera grundvattnet. Med andra ord många fördelar med en sådana åtgärder. Att återföra vatten på det här sättet (istället för att invänta regnet) och till var geografiskt är en komplicerad process och innebär stora investeringar som kräver en utredning inför en sannolik vattendom.

Hur ska det gå till?
Det behöver naturligtvis göras en gedigen utredning av denna möjlighet, det finns flera intressenter ägarkommuner, lantbruket, brandförsvaret, länsstyrelsen, naturintressen m.fl.. Vår bedömning är att det vore långsiktiga stora samhällsnyttor, det skulle stärka vår beredskap, gynna naturvärden, livsmedelsproduktionen och den viktiga vattentillgången. Med andra ord värt en större investering. Viktigt är att skicka med att detta inte är en fråga enbart för VA-kollektivet.

Centerpartiet har förslagit att Södertälje kommun tar initiativ till en utredning för att pröva möjligheten och finansieringen av att återföra renat vatten från Himmerfjärdsverket i naturlandskapet.

För Centerpartiet

Tage Gripenstam, gruppledare