Klart att trafikanterna är trötta på potthål

Jag förstår reaktionen från trafikanter som är trötta på potthål i gator, cykel- och gångvägar. Däremot är det svårt att ta till sig Alexander Rosenbergs (M) gnäll över vad han fick ta över ”från förra nämnden”.

Det är ingenting jämfört med vad vi/jag fick ta över inför 2019 års budget. Då hade det varit stora brister i underhållet under flera decennier. En genomgång 2018 visade att omräknat i pengar behövdes det då 120–150 miljoner kronor utöver det årliga underhållsbehovet för att komma ikapp.

När Centerpartiet inför 2019 blev en del av majoriteten utökades investeringarna till cirka 55 miljoner kronor varje år för att komma i kapp under en tioårsperiod, grundbehovet är i dag cirka 35 miljoner kronor per år (vilket ungefär motsvarar fem procent av vägnätet årligen). Vi trodde inte att vår ramavtalspart skulle klara en högre takt. Det är klart att då är det fortsatt dåligt på delar av vägnätet efter bara fyra av de tio åren.

Och det visade sig att vi hade rätt, trots löfte från entreprenören så klarade den inte ens den över åren lagda planen. Vilket innebär att det inte räcker med tio år för att komma i kapp.
Vi väntade också på att ramavtalet skulle gå ut så att det skulle gå att handla upp nya entreprenörer för att klara den nya ambitionsnivån och höja kvalitén i genomförandet. Samtidigt var kommunens kontor underbemannat och hade utmaningar de första åren att leverera kvalitetssäkrade arbetsbeställningar – arbeten som handlade om hela gaturummet inklusive trottoarer, belysning med mera.

Den dåvarande majoriteten satsade sex respektive åtta miljoner kronor åren 2021 och 2022 för förstärkning av kompetensen av projektledare och trafikingenjörer. Det behövdes för att bland annat nå bättre resultat på beläggningsarbetet. Eftersom nämndspolitiker inte har personalansvar kan man undra var de resurserna verkligen satsades och till vilket resultat.

Tekniska nämnden följde 2020, 2021 och 2022 – till skillnad mot nu – upp beläggningsarbeten och arbetena med nya gång- och cykelvägar vid varje sammanträde med något undantag för att så att säga ”hålla tummen i ögat” både på kommunens kontor och på entreprenören. Det gjorde nytta men inte tillräckligt.

Nu har tekniska nämndens majoritet ledd av Alexander Rosenberg valt att enbart följa upp beläggningsarbetena tre gånger om året. Min erfarenhet säger mig att första gången är det mesta fortfarande på planeringsstadiet och det är inte mycket att påverka, andra gången är det mer verkstad och det blir lite lättare att påverka eller kräva mer av kontoret, tredje gången ja då är det för sent att göra något när vinterperioden närmar sig.

Trots allt lämnade vi inför 2023 ett betydligt bättre läge till Alexander Rosenberg än vi hade med oss 2019 och dessutom med fortsatt prioriterade resurser. Tyvärr är det fortsatt så att tekniska nämnden inte deltar i eller i praktiken kan ta ansvar för upphandlingar, trots starka önskemål från mig och nämnden.

Årets resultat, nåja. Min uppmaning till honom och den nya majoriteten och kontoret är: genomför det som är beslutat varje år så kommer Södertäljeborna att vara nöjdare.

Tage Gripenstam (C)
gruppledare och ledamot av tekniska nämnden