Bevara jorden vi ärvde

Det är inte så många decennier sedan ägare av åkermark planterade skog på den. Någon hade fått för sig att det var irrationellt att odla livsmedel i Sverige. Det ansågs bli billigare att importera livsmedel, det togs ingen hänsyn till transporternas påverkan på miljön eller klimatet.

Plantering av skog på åkermark har det goda med sig att det går att avverka skogen och återställa marken till just åkermark för odling av livsmedel. Det är inte helt gratis att återställa marken för odling men det är möjligt.

Det är avsevärt enklare och billigare att ställa om en golfbana till åkermark. I synnerhet när det gäller Kallfors ängar, där omställningen till golfbana från brukad åker genomfördes på enklast tänkbara sätt, grässådd. Sedan var det golfbana.

Det blir förödande för framtiden att göra som den politiska majoriteten i Järna kommundelsnämnd Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Moderaterna) vill göra med Kallfors ängar – att lägga betong och asfalt på 18 hektar god åkermark, och ödelägga denna för kommande generationer. Möjligheten att återställa marken till åkermark är omöjlig om den bebyggs. Häpnadsväckande när ambitionen i stället måste vara att möjliggöra för ökad livsmedelsproduktion i landet, nu när klimatförändringen med torka slår till på olika platser på jordklotet och möjligheterna att odla livsmedel krymper globalt.

Vi måste i Sverige ta större ansvar för att behålla möjligheten att vid behov öka vår livsmedelsproduktion. Vid konferensen Folk och Försvar nyligen var enigheten total mellan politiker och myndighetschefer om att vi har ett allvarligt läge och kan ha kris och krig runt hörnet. Vi behöver varje hektar för att kunna bli självförsörjande av livsmedel i händelse av kris och krig och inte helt vara beroende av import av livsmedel med långa transporter med för miljön skadliga utsläpp.

Det är inte förvånande att socialdemokrater och moderater inte bryr sig om att bevara åkermarken/odlingslandskapet, deras inställning är känd, ingen överraskning. Däremot förvånar det att ett parti som kallar sig för Miljöpartiet deltar i denna tragedi att ödelägga bördig åkermark i Järna för kommande generationer. Miljöpartiet har tydligen släppt intresset för hållbarhet och det öppna odlingslandskapet.

Centerpartiet värnar odlingslandskapet i Järna och hänvisar till miljöbalken 3 kap § 4, där står ”god åkermark skall bevaras” när ” annan mark kan tas i anspråk” så är fallet i detta ärende. Fastighetsägaren som vill exploatera Kallfors ängar äger annan mark som kan tas i anspråk för exploatering, just som anges i Miljöbalken.

Många medborgare söker sig till Järna för att de vill bo och leva med närhet till det öppna landskapet. Stor besvikelse blir det hos Järnaborna när odlingslandskapet/det öppna landskapet efterhand tillåts att exploateras.

Centerpartiet har vid sammanträde med Järna kommundelsnämnd 24 oktober 2023, när detaljplan för Kallfors ängar behandlades yrkat avslag på detaljplanen för Kallfors ängar (diarienummer 2023/000042).

Per-Anders Fritshammar (C)
Järna centerpartiavdelning