Hur kan asfalt och betong gynna biologisk mångfald?

Länsstyrelsen i Stockholms län vill inte bevara Kallfors ängar i Järna till kommande generationer, det framkommer i Länstidningen den 6 februari. Myndigheten påstår att eventuellt kan norra delen av arealen kunna anses vara brukningsvärd jordbruksmark.

Avståndet mellan länsstyrelsen och Kallfors ängar är lång. Jag vet att länsstyrelsen saknar kännedom om vad marken i fråga gav för skördar när den användes för att odla livsmedel. Före det att markägaren sådde gräs på marken för att kunna gå omvägen över tillfällig golfbana till att efter några år exploatera åkermarken för att bygga bostäder. Det finns annan mark som markägaren kan exploatera för att bygga bostäder på.

Länsstyrelsen uppger i sitt remissvar att miljöbalken inte är tillämplig. Det är klart att den är tillämplig – det är bara frågan om vilka intressen som myndigheten och de tjänstemän som handlägger ärendet vill tillgodose. Det är mycket stötande att en markägare kan gå omvägen via en hastigt tillkommen golfbana som används några år för att sedan söka tillstånd för att lägga asfalt och betong på god åkermark.

Det är dags för myndigheter och politiker att se upp. Det finns exempel på markägare, i Södertälje kommun, som tillämpar en annan omväg och låter sin åkermark växa igen med sly med förhoppning att kunna blidka myndigheter på samma sätt, när marken vuxit igen kunna exploatera marken för att den inte betraktas som åkermark.

Mycket märkligt att kommunal myndighet och länsstyrelsen kan gå på sådana finter. Det kan aldrig vara lagstiftarens mening att miljöbalken ska gå att runda på detta sätt.

Enligt lokala medier i Skåne vill en fastighetsägare i Hörby plantera lärkträd på sin betesmark. Länsstyrelsen i Skåne förbjuder det med motivering att plantering av träd i en beteshage är ett hot mot den biologiska mångfalden. Undrar hur Länsstyrelsen i Stockholm kan tillämpa samma miljöbalk och tillåta betong och asfalt på god åkermark.

Många medborgare är säkert fundersamma över beslutsprocessen hos länsstyrelsen. Hur resonerar länsstyrelsen beträffande Kallfors ängar? Att asfalt och betong på god åkermark inte är ett hot mot biologisk mångfald?

Per-Anders Fritshammar (C)