Vi sundbybergare behöver våra grönområden

Arbetet pågår nu för fullt med att göra Golfängarna och Lötsjön till naturreservat. Ett enigt kommunfullmäktige beslöt dessutom i december 2014 att utöka det befintliga Igelbäckens naturreservat i Kymlinge.

Centerpartiet arbetar också för att tydliggöra och stärka stadens gröna stråk samt att utveckla Duvmossen och Rissne ängar till ännu bättre gröna platser.

Vi arbetar också för att lyfta Sundbybergs vatten. Förra året fick Stadsmiljöförvaltningen i uppdrag att utreda Madenbäckens/Norra Råstabäckens och dess randområdes status med fokus på potential för framtida användning.

Vi tror att miljön runt Örvallen där bäcken flyter fram kan bli en framtida attraktion för alla sundbybergare.