Hur upplever du trafiksituationen?

Som huvudansvariga för stadsmiljöfrågor så vet vi att trafikmiljön engagerar både Ursviks- och Brotorpsbor. Flera gator är både raka och breda vilket inbjuder till en klart högre hastighet än de 30 km/tim som gäller där nu.

I budgeten för 2016 gav vi därför Stadsmiljöförvaltningen tre miljoner öronmärkta kronor för trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Ursvik och Brotorp. Hastighetsmätningar har utförts på flera platser och några konkreta åtgärder som genomförts/ska genomföras är:

  • Förhöjd passage på Milstensvägen (söder om korsningen med Ursviksvägen).
  • Löstagbara kilar (trafiköar) kommer placeras ut så att bilarna håller ut vid flera platser i Stora Ursvik där samfällda grusade gångbanor slutar direkt i gatan.
  • Enkelriktning av Igelbäcksvägen från Marieborgsgatan framför Älvkvarnsskolan samt mindre fysiska åtgärder för att tillåta cykling i båda riktningarna.
  • Avsmalning på Marieborgsgatan i höjd med Kronogårdsvägen.
  • Förhöjd passage vid parkeringen till fotbollsplanen i Lilla Ursvik.
  • Målning av övergångsställe på Oxenstiernas allé.

Alla insatser kommer att utvärderas under 2017. Tveka inte att höra av dig hur du upplever trafiksituationen och vad mer som du tycker måste göras. Vi kommer också gärna och träffar dig på plats så att vi kan titta tillsammans på hur det fungerar.