Så används dina skattepengar under 2022

Den 10 november antog Sundbybergs kommunfullmäktige stadens budget för 2022. Grunden för besluten baseras på budgetförslaget som presenterades av Mittenstyret, bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna. Budgeten för 2022 prioriterar särskilt trygghet, näringsliv och skola. Budgeten kan läsas i sin helhet på Sundbyberg stads hemsida.

Vad är budgetfullmäktige?

Budgetfullmäktige är ett sammanträde som hålls varje år, där ledamöterna av Sundbybergs kommunfullmäktige samlas för att debattera olika politiska frågor ur ett ekonomiskt perspektiv. Liksom tidigare år presenterar Mittenstyret en gemensam budget medan de andra partierna i kommunfullmäktige lägger fram sina egna respektive budgetförslag.

Dagen inleds med en allmänpolitisk debatt där varje partis gruppledare håller ett tal med fokus på den ekonomisk-politiska inriktningen i enlighet med partiets linje. Det efterföljs sedan av sakpolitiska debatter uppdelade i block för stadens respektive nämnder. 

När debatterna avslutats tar kommunfullmäktige sedan ställning till de olika budgetförslagen för att sedan besluta om vilken budget som ska klubbas igenom och därmed utgör grunden för stadens ekonomi under nästa år. 

Kommunalskatten

Under budgetfullmäktige beslutades det att skattesatsen ska lämnas oförändrad, vilket innebär att kommunalskatten under 2022 står kvar på 18,90 öre per skattekrona. Figuren nedan visar på hur kommunalskatten i Sundbyberg kan jämföras med genomsnittet för hela landet och Stockholms län:

SKATTESATS

RIKET

LÄNET

SUNDBYBERG

Kommun

21,68

19,05

18,90

Region

11,49

12,08

12,08


Totalt


33,17


31,1330,98 


Sundbybergs stad har den sjunde lägsta skatten i länet och elfte lägsta skatten i landet.

Satsningar i budget 2022

Mittenstyrets budget för 2022 har temat “Omstart Sundbyberg”. Pandemin har visat på vikten av att stå rustade inför en kris och vi tar nu krafttag i de politiska frågor som gör Sundbyberg ännu bättre. 

För Centerpartiet är trygghetsfrågorna bland de viktigaste. Vi är alla en del av varandras trygghet och tillsammans med näringsliv, föreningsliv och medborgare vill vi skapa en trygg stad för alla. 

Sundbyberg ska vara en ekonomisk, social och ekonomiskt hållbar stad. En omställning för att nå målet uppnås genom att allt arbete genomsyras av den inriktningen. För att fortsätta driva utvecklingen framåt ska Sundbyberg lära av goda exempel från andra aktörer på lokal, nationell och internationell nivå. 

Precis som tidigare år har Sundbyberg fortsatt att växa snabbt. Vårt mål är att vår stad även i fortsättningen ska bli bättre för oss som redan bor här och för dem som vill flytta hit. Satsningarna på skola, vård, omsorg, infrastruktur samt kultur- och fritid är viktiga för att hänga med i utvecklingen.

För Centerpartiet är det också viktigt att Sundbyberg är en välskött stad, med gott om fina miljöer vid våra vatten, i våra parker och i våra naturreservat. Vi fortsätter att rusta upp stadens lekplatser, att skapa bättre och tryggare gångvägar och cykelvägar samt att det blir fler laddplatser på stadens parkeringar. Dessutom går arbetet vidare med tvärbana till Rissne och Ursvik och nedgrävningen av järnvägen. 

Sundbyberg är en stad i förvandling, men för oss är det också viktigt att utvecklingen går hand i hand med stadens historia och att de unika värden som finns i vår stad blir kvar också i framtiden.

Nämndernas budgetramar

Figuren nedan förklarar hur nämndernas budgetramar fördelas, alltså den budget som nämnden ska förhålla sig till och bedriva arbete inom under nästa år. Fördelningen av medel baseras på nämndens omfattning och politiska ansvarsområde. 

Nämndernas budgetramar år 2022 (miljoner kronor)