Vi fortsätter utveckla vår gröna stadsmiljö!

Sundbyberg är landets minsta kommun och den mest tätbefolkade. För oss i Centerpartiet är det viktigt att våra offentliga miljöer är väl omhändertagna och att nya mötesplatser och gröna miljöer utvecklas för att ge alla sundbybergare en trygg och trivsam stadsmiljö.

Trots Sundbybergs lilla yta har vi en rik tillgång till gröna miljöer. Med Igelbäckens naturreservat i Kymlinge, Lötsjön-Golfängarnas naturreservat, flera parker, gröna stråk och popup-parker har vi nära till många olika gröna miljöer. Gröna miljöer bidrar till rekreation och välbefinnande och vi sundbybergare behöver våra grönområden!

Den kommande gröna järnvägspromenaden blir ett stort lyft för hela centrala Sundbyberg. Staden kommer att läka ihop och erbjuda fantastiska offentliga miljöer med grönska, restauranger, kaféer, uteserveringar, lekplatser och mötesplatser.

Torgen och andra öppna mötesplatser är mycket viktiga i en stad. Centerpartiet tog initiativ till sommargågatan på Vasagatan och vi vill ge möjlighet till fler mötesplatser, något som är viktigt också under de år som järnvägsbygget äger rum.

Sundbyberg har på vårt initiativ börjat samarbeta med stiftelsen Tryggare Sverige för att skapa säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer. Vi vill fortsätta utveckla detta samarbete så att Tryggare Sverige är med i planeringen av våra offentliga platser i hela Sundbyberg. Centerpartiet har också initierat att Sundbyberg, som första kommun i landet, nu infört att en procent av alla byggkostnader går till trygghetsskapande åtgärder.

Den biologiska mångfalden är en annan viktig sak att arbeta med. Insektshotell, bikupor, ängsplanteringar och gröna stråk skapar goda förutsättningar för ekologiska spridningskorridorer. Centerpartiet vill också ge möjlighet till stadsodling på utvalda platser i staden samt aktivt hjälpa de bostads- och hyresgästföreningar som vill bidra till biologisk mångfald med odling. 

I korthet vill Centerpartiet att:

 • Hela Kymlinge blir naturreservat.
 • Rissne ängar skyddas som kulturreservat.
 • Duvmossen tillvaratas som en viktig grönyta.
 • Alla grönområden i staden ska vara fria från tillfälliga lokallösningar i form av exempelvis baracker eller paviljonger.
 • Staden anlägger en botanisk trädgård eller örtträdgård till 100-årsjubiléet som stad år 2027. Till exempel med ett växthus där en del är tillgänglig året runt för att erbjuda en mötesplats som är grön också på vintern.
 • Miloområdet i Ursvik utvecklas med mötesplatser och möjligheter till kultur- och fritidsaktiviteter för alla sundbybergare.
 • Framtidens stadsdel Madendalen utvecklas med vattenmiljön i centrum.
 • En gång- och cykelbro byggs över Bällstaviken från Tuvanparken till Brommasidan. På detta vis får vi sundbybergare bättre tillgänglighet till den strandpromenad som kommer anläggas på Stockholmssidan.
 • Bryggor byggs ut i Bällstaviken med möjlighet till bad- och bastubrygga.
 • Insektshotell och bikupor placeras ut i hela staden samt att fler ängsplanteringar skapas för ökad biologisk mångfald.
 • Möjligheter till stadsodling ökas och att bostads- och hyresgästföreningar som sysslar odling stöttas.

Vilken plats i Sundbyberg vill du göra ännu bättre? Hör av dig till oss med dina förslag!