Så här vill vi göra Sundbyberg ännu bättre

Vi i Centerpartiet drivs av engagemang och handlingskraft för vårt politiska arbete. Vårt fokus är en trygg, trivsam och levande stadsmiljö, en skola där varje barn får lyckas samt att Sundbyberg ska vara en klimatsmart stad.

Centerpartiet går till val på att göra Sundbyberg ännu bättre. Här kan du se flera av våra konkreta förslag från vår valplattform för en trygg, trivsam och levande stad, för en skola där varje barn får lyckas och för en stad med trygga och aktiva äldre. Du kan läsa hela vår valplattform under Vår politik.  

Välkommen också att träffa oss i valrörelsen eller kontakta oss med dina frågor!


Trygg, trivsam och levande stadsmiljö

 • Den kommande järnvägspromenaden ska planeras för inslag av grönska, kultur, fritidsaktiviteter samt en mångfald av mötesplatser.
 • Arbetet med att lyfta stadsmiljön i stadens alla delar och skapa nya mötesplatser för alla åldrar ska fortsätta. 
 • Ha fler konstinstallationer på stadens offentliga ytor.
 • Ta fram ett program för att levandegöra stadens fasader med exempelvis muralmålningar och ljuskonst.
 • Kulturhistoriska skyltar ska tas fram för att lyfta fram viktiga platser i vår stad.

 

Grönområden

 • Gör hela Kymlinge till naturreservat.
 • Skydda Rissne ängar genom att göra området till reservat.
 • Alla grönområden i staden ska vara fria från tillfälliga lösningar i form av exempelvis baracker eller paviljonger.
 • Staden ska anlägga en botanisk trädgård eller örtagård till 100-årsjubiléet som stad år 2027.
 • Duvmossen ska bevaras obebyggt och tillvaratas som en viktig grönyta också för den nya bebyggelsen i stadskärnan.


Stadsutveckling

 • Allt som byggs i Sundbyberg ska tillföra värden och göra vår stad ännu bättre också för oss som bor här.
 • En procent av alla kostnader för nyproduktion ska gå till trygghetsskapande åtgärder så att det byggs tryggt från början.
 • Det ska finnas en mångfald av upplåtelseformer, både hyresrätter, bostadsrätter och andra boendeformer som ägarlägenheter och moderna kollektivboenden.
 • Sundbybergs nya stadskärna ska byggas med höga krav på arkitektur och stadsmiljö.
 • Nya nöjesetablissemang ska möjliggöras i centrala Sundbyberg för en levande stad.


Kultur och fritidsliv

 • Staden ska erbjuda en mångfald av trygga och meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för alla barn.
 • Planera den nya stadsdelen Milot med tydliga inslag av kultur, fritidsliv och idrott.
 • Bygg en ny ishall med fler isytor genom att antingen ersätta den befintliga på Sundbybergs idrottsplats eller bygga en ny på Örvallen. Det ekonomiskt mest fördelaktiga ska avgöra.
 • Möjlighet till året runt-fotboll ska finnas.
 • Bygg ut bryggorna i Bällstaviken med möjlighet till bad i nedsänkt pool. 
 • Lyft det lokala kulturlivet med en ambulerande kulturvecka som hålls i en av våra stadsdelar varje år.


Förskola och skola

 • Öka resurserna till förskolan och skolan för en tidig och framgångsrik integration genom att alla elever tidigt får tillgång till ett rikt språk.
 • Säkerställ trygga, trivsamma och goda pedagogiska miljöer.
 • Arbeta för att höja andelen utbildad personal med kompetens utifrån förskolans och skolans behov.
 • Förbättra insatserna för elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen genom att utveckla arbetet med lovskola och läxläsning.
 • Bygg en permanent naturnära förskola i Storskogen där förskolan Bävern ligger för att ersätta denna och förskolan Dimslöjan då deras tillfälliga bygglov går ut.


Mobilitet

 • Ordning och reda ska gälla för alla former av mikromobilitet som till exempel elsparkcyklar.
 • Utveckla möjligheterna för etablering av bil- och cykelpooler.
 • Planera för framtiden genom att möjliggöra självkörande bussar i alla stadsdelar.
 • Fortsätt arbetet med att separera gång- och cykelvägar, både för de gåendes och för cyklisternas säkerhet.
 • Bygg ett mobilitetshus i Ursvik och se över möjligheterna att bygga ett mobilitetshus i centrala Sundbyberg, med både parkeringsmöjligheter samt bil- och cykelpooler.


Trygga och aktiva äldre

 • Staden ska ta fram en strategi för att uppmärksamma och motverka psykisk ohälsa samt ofrivillig ensamhet hos äldre.
 • Den som vårdar och stödjer närstående äldre ska erbjudas stöd utifrån egna behov samt uppleva en god samverkan med personal inom omsorg och äldreomsorg.
 • Handläggningen av äldres behov ska vara snabb och effektiv samt alltid sätta individens behov i centrum.


En klimatsmart och hållbar stad

 • Utveckla Milot i norra Ursvik till Sveriges mest hållbara stadsdel.
 • Det som byggs i Sundbyberg ska byggas i trä eller med andra klimatneutrala material.
 • Skapa en solcellspark längs den kommande vallen mot Kymlingelänken i västra Ursvik.
 • Alla kommunala fastigheter ska ha lokalt förnybar energiproduktion som exempelvis solceller. 
 • Publik laddinfrastruktur för elfordon ska fortsätta byggas ut.


Näringsliv

 • Staden ska ha bästa möjliga bemötande av, och service till, det lokala näringslivet och våra invånare. 
 • Stadens upphandlingar ska anpassas så att mindre företag kan lägga anbud. 
 • En näringslivsdialog ska hållas med lokala näringslivsföreträdare i varje stadsdel. 
 • Införa tjänstegaranti att ett ärende ska behandlas inom en bestämd tid.  
 • Upphandlingar ska anpassas så att mindre företag kan lägga anbud inom de områden som gynnas av ett lokalt perspektiv.