En säker och trygg mobilitet i hela Sundbyberg 

Att tryggt kunna gå, åka rullstol eller cykla var man än är eller vart man än ska i Sundbyberg är för oss kvaliteter som ska vara självklara. Som politiskt ansvariga för mobilitetsfrågorna sedan 2015 är vi därför glada över att Sundbyberg utsetts både till Årets mindre cykelkommun (2018) och till Årets fotgängarstad (2020).

Framkomlighet och tillgänglighet är nyckelord för att Sundbyberg ska fortsätta vara en bra stad för fotgängare, rullstolsburna och cyklister. Vi vill därför utöka sopsaltning på vintern för att minska halka och stärka gång- och cykelvägsnätet med breddningar och separeringar där så behövs. Fler separata cykelvägar leder också till tryggare gångvägar.

Vi har nära tillgång till kollektivtrafik var vi än bor i Sundbyberg. Förutsättningarna är dock olika beroende av var i Sundbyberg vi bor. Ursvik är ett område som är underförsörjt med kollektivtrafik, speciellt då den kommande tvärbanan redan är försenad. För att ge bättre förutsättningar för kollektivtrafik till och från Ursvik kommer nu Enköpingsvägen att omdanas. Efter vårt initiativ i Mittenstyret kommer det nu att bli bussfil på stora delar av Enköpingsvägen som ett led i att förbättra möjligheten till kollektivtrafik och att begränsa genomfartstrafiken. Detta kommer också att leda till mindre buller, bättre luft och en tryggare trafikmiljö.

Planera för självkörande bussar

Vi planerar också för att Sundbyberg snabbt ska kunna ta steget in i framtiden med innovativa lösningar för mobilitet. Experter i branschen tror att vi inom en tioårsperiod kommer att kunna börja använda självkörande fordon i stor skala. Självkörande bussar ger tillgång till bra mobilitet dygnet runt och bidrar till större frihet för människor. Var man än bor i Sundbyberg vill vi att man ska ha tillgång till en bra och säker mobilitet dygnet runt. Dessutom är elektriska bussar utsläppsfria och tystare, vilket leder till en bättre stadsmiljö.

Tvärbanan börjar trafikera Rissne och Ursviks torg i slutet av 2023. För att på bästa sätt knyta ihop tvärbanan i Ursvik med tunnelbanan i Rinkeby vill vi att självkörande pendelbussar införs mellan tvärbanestationen vid Ursviks torg och tunnelbanestationen i Rinkeby. 

Pendelbåtstrafiken har den högsta resenärsnöjdheten av alla kollektivtrafikslag i Stockholmsregionen och den planeras nu att byggas ut. Vi vill att Sundbybergs del av Bällstaviken ska finnas med i planeringen så att vi kan få pendelbåtstrafik också till och från vår kommun.

Gaturummet ska användas på bästa sätt

Det är viktigt att staden fungerar så bra som möjligt under hela den tid det tar att gräva ner järnvägen. Redan nu har flera gator i centrum varit uppgrävda, en del länge och en del också flera gånger. Det är givetvis en stor utmaning att få en stad att fungera, att göra den framkomlig och tillgänglig och att parkeringsytorna räcker till för de behov som finns. Stadens tjänstepersoner har lagt ner ett stort arbete i detta, ställt hårda krav på alla entreprenörer som gräver i våra gator, och på plats efter plats försökt hitta maximalt bästa markutnyttjande. Det har gjort att bortfall av parkeringsyta blivit betydligt mindre än förväntat.

Sundbybergs gaturum är begränsat och måste därför användas på bästa sätt. Gaturummet är framför allt till för framkomlighet, men behöver också användas för boendeparkering, besöksparkering och parkering kopplad till handel. För att optimera användandet av våra gator arbetar vi kontinuerligt med att se över servicetider och andra lösningar för att om möjligt hitta mer parkeringskapacitet. Vi ser också över lösningar för att göra det lättare att hitta lediga parkeringsplatser. 

Till exempel så kommer en del gator att få kortare servicetider under senhösten 2022. Flera gator som har servicetider klockan 08-16 kommer då i stället att få servicetider klockan 08-12 eller klockan 12-15. Detta gäller gator i Brotorp, centrala Sundbyberg, Lilla Alby, Storskogen, Lilla Ursvik och Stora Ursvik. 

Tydliga regler för mikromobilitet

Sedan sommaren 2022 har ett privat företag etablerat hyrsystem för elsparkcyklar i Sundbyberg. Staden har tagit fram tydliga regler för hur detta ska skötas och rätt använt är det ett tillskott för många sundbybergare. Det är dock många som rör sig i Sundbyberg och vi kommer noga följa utvecklingen så att fotgängares och rullstolsburnas framkomlighet och trygghet inte hindras.


Centerpartiet arbetar för:

  • Framkomlighet och tillgänglighet ska fortsätta att förbättras för gående och cyklister.
  • Sopsaltning ska utökas på gång- och cykelvägar för att minska halka.
  • Fler gång- och cykelvägar ska breddas och separeras för ökad trygghet.
  • Sundbyberg ska ligga i framkant och planera för självkörande bussar i hela staden.
  • Pendelbåtstrafik från Sundbybergs Mälarstrand i Bällstaviken.
  • Parkeringskapaciteten på våra gator ska optimeras med anpassade servicetider.
  • Tydliga regler för mikromobilitet, som exempelvis elsparkcyklar, ska gälla.