En skola där varje barn får lyckas

Alla barn i Sundbyberg ska ges bästa möjliga start i förskolan och skolan. Vi måste därför säkerställa att tillräckligt med resurser ges, och att dessa används på rätt sätt.

För Centerpartiet är rätten till valfrihet självklar i både förskola och skola, men lika självklart är att samma villkor måste gälla så att alla barn, oavsett om de går i kommunalt eller privat drivna förskolor och skolor, får samma möjligheter efter sina behov.  

Satsa på svenska språket!

Ett utvecklat språk är en grundförutsättning för att ta till sig lärande. En tidig språkinlärning är därför avgörande för varje barns möjligheter att lyckas i skolan. Därför har Centerpartiet länge drivit på, och fortsätter att arbeta, för mer resurser till språksatsningar i förskolan och i de lägre årskurserna. Att ha personal som talar god svenska är också lika viktigt. Därför måste också personalen ges möjlighet att utveckla sin språkkompetens.

En annan grundförutsättning är att rätt person är på rätt plats och att det finns tillräckligt med pedagoger och annan utbildad personal med kompetens utifrån förskolans och skolans behov. 

Lovskola är ett viktigt komplement för de barn som behöver extra stöd och för dem som ligger efter och riskerar att inte nå målen. Detsamma gäller läxläsning. Här finns stor potential att också med ideella krafter utveckla samarbeten, speciellt när det gäller lovskola på sommarlovet.

Utveckla den pedagogiska miljön

En trygg skola, med goda pedagogiska miljöer, är grunden för att alla barn ska kunna tillgodogöra sig utbildning. Forskning har visat att den fysiska miljön, som till exempel ljussättning, spelar en stor roll för lärandet. Vi vill att Sundbyberg ska arbeta med innovativa lösningar för att utveckla den pedagogiska miljön i syfte att ge bästa möjliga studiero.

Behovet av lokaler för förskola och skola kommer att öka framöver. I takt med stadens utveckling måste denna planering finnas med tidigt. Centerpartiet vill också att alla lokaler staden använder kan brukas också andra tider och för andra behov för att lokalkostnaderna ska kunna bli lägre. Tillfälliga lösningar, som baracker i grönområden, ska minimeras. 

Sundbyberg är Sveriges minsta kommun till ytan och oavsett vilken skola man går i inom kommunens gränser så är avståndet inte längre än att det går att gå eller cykla. Vi initierade satsningen ”Sund och säker skolväg” och den vill vi fortsätta. De positiva hälsoeffekterna av att röra sig är många och därför måste vi säkerställa att det är tryggt och säkert att röra sig genom vår stad till och från alla skolor.

Stärk stödet för elever med NPF

Alla barn, oavsett förutsättningar, ska få chansen att lyckas i skolan. Centerpartiet vill stärka stödet till barn och elever med neuropsykiatriska funktionsstörningar (NPF) och höja den generella kompetensen runt detta. 

Det psykiska välmåendet hos barn och unga är mycket viktigt och en tillräcklig tillgång på skolsköterskor, skolläkare, kuratorer och psykologer måste garanteras. Skolan ska vara en trygg plats att gå till, oavsett om man är elev eller personal. Nolltolerans mot alla former av mobbning och alltför stökigt beteende måste råda. 

Mer svenskproducerad mat i skolan

Mat och måltider är en viktig del i både förskolan och skolan. Stadens måltidsservice gör ett mycket bra arbete och mandatperiodens mål om minst 50 % ekologisk mat uppfylldes med råge redan 2021 då 53 % av maten var ekologisk. Vi arbetar också för att höja den närproducerade matens andel kraftigt. För Centerpartiet är det viktigt att stötta den svenska inhemska matproduktionen, något som inte minst är en säkerhetsfråga.


Centerpartiet arbetar för:

  • Stärka språksatsningar i förskolan och i de lägre årskurserna så att alla barn lär sig en god svenska.
  • Höja andelen utbildad personal med kompetens utifrån förskolans och skolans behov.
  • Förbättra insatserna för elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen genom att utveckla arbetet med lovskola och läxläsning.
  • Värna valfriheten när det gäller förskola och skola, men också att samtliga förskolor och skolor, offentliga och privata, verkar enligt samma krav.
  • Säkerställa en trygg skola med goda pedagogiska miljöer.
  • Planering av lokaler för förskolor och skolor ska ligga i fas med stadens utveckling och tillfälliga lösningar ska minimeras.
  • Fortsätta satsningen ”Sund och säker skolväg” så att barn tryggt kan gå och cykla till skolan.
  • Stärk stödet för barn och elever med NPF.
  • Fortsatt ha en hög andel ekologisk mat och kraftigt höja andelen närproducerad mat i förskolan och skolan.