Milot: från militärområde till landets mest hållbara stadsdel

Efter en lång historia som område för militär verksamhet under andra världskriget och kalla kriget står nu Miloområdet i norra Ursvik inför en stor omvandling.

Centerpartiet gick till val 2018 på att utveckla Milot till Sveriges mest hållbara stadsdel. Vi har nu startat ett visionsarbete med en grupp byggherrar för att tillsammans åstadkomma detta.  

Miloområdet i norra Ursvik har ett militärt förflutet och det finns många kulturhistoriska spår som bidrar till områdets unika karaktär. Tygförvaltningen, som hade i uppdrag att anskaffa, förvara och vårda vapen, ammunition, fordon och signalmaterial, hade både verkstäder och förråd i området under perioden 1918 - 2007. Läget var perfekt då det intilliggande Kymlinge var militärt övningsområde. 

Det började med ett ammunitionsförråd och här fanns också tillverkning av krut och handgranater under andra världskriget. Under tidigt 1940-tal byggdes också krutbanan, en järnväg från norra stambanan vid Ulriksdal till Milot för att frakta bland annat ammunition. Det som finns kvar av krutbanan i dag har blivit en gång-, och cykelväg samt en ridstig som leder genom Igelbäckens naturreservat.   

I samband med att den militära verksamheten avvecklades köpte staden den största delen av Miloområdet. År 2007 startades ett detaljplanearbete för Miloområdet, men planarbetet blev vilande när man upptäckte föroreningar i marken till följd av försvarets tidigare verksamhet. Nu är markföroreningarna grundligt utredda vilket innebär att vi kan gå vidare med områdets utveckling. 

Miloområdet ligger i dag som en barriär mellan stadsbebyggelsen i Ursvik och Igelbäckens naturreservat i Kymlinge. Centerpartiets vision för Milot är att det ska bli Sveriges mest hållbara stadsdel och en port till naturen.  

ARVET, Arkitema


Klimatneutralt och innovativt

Genom att bygga på redan hårdgjord yta, hitta en bättre användning av redan existerande byggnader, bygga i klimatneutrala material och ta fram innovativa lösningar inom vatten, avlopp och avfall så sparar vi resurser. Området planeras också för egen förnybar energiproduktion i form av till exempel solceller samt med lokala lösningar för att lagra el. Det ska också finnas moderna mobilitetslösningar med självkörande bussar och mobilitetshus, där det ska finnas tillgång till delningstjänster som bilpool och cykelpool.  

Vi inledde utvecklingen av Milot till landets mest hållbara stadsdel förra året genom att brett bjuda in byggherrar till att vara med och ta fram en vision. Det var ett stort intresse och under hösten träffade vi många intresserade aktörer på promenader för att tillsammans se områdets många kvalitéer och möjligheter. Därefter gjorde vi ett urval och de kvarvarande nio byggherrarna har arbetat fram sina respektive visioner för Miloområdet och presenterat dem för staden. Snart är det dags för nästa steg då vi också vill knyta till oss forskning och aktörer inom exempelvis mobilitet, avfall, energiproduktion samt teknik.  

Framtidens Miloområde ska ge ännu större möjligheter till kultur- och fritidsliv för barn, unga och andra och tillgången till naturen ska öka. Miloområdet ska inte bara bli en stadsdel för framtida invånare, utan också en destination för alla som bor i Sundbyberg. 

Vi sundbybergare ska visa att det går att bygga en ekologiskt och socialt hållbar stadsdel i världsklass där vi tar vårt ansvar för att göra det vi kan för att lösa vår tids ödesfråga - klimatfrågan. Därför ser vi fram emot att framöver bjuda in alla sundbybergare till att bidra med idéer och förslag för att göra Milot till Sveriges mest hållbara stadsdel. Tillsammans gör vi Sundbyberg ännu bättre!  


Centerpartiet arbetar för:

  • Milot ska bli Sveriges mest hållbara stadsdel och en port till naturen. 
  • Milot ska ha lokalt förnybar energiproduktion som solceller på taken. 
  • Självkörande bussar ska göra det enkelt att ta sig till och från Milot, till exempel för att knyta ihop Milot med tvärbanan och tunnelbanan. 
  • Tillgången till naturen ska öka och fler möjligheter till kultur- och fritidsliv ska skapas redan de närmaste åren.