Centerförslag och projekt runt om i Sundbyberg

Att utveckla en stad handlar inte bara om att bygga nya bostäder. Vi måste också värna om och lyfta fram de miljöer vi har. Här är några konkreta förslag och projekt för att utveckla Sundbyberg.

Satsa på nöjesetablissemang i Sundbyberg

Vi är många som vuxit upp med både Lorry och Grand Garbo som legendariska nöjesställen i Sundbyberg. En levande stad behöver sina nöjesetablissemang och det behövs proaktiva insatser för att säkerställa detta för framtiden, till exempel i den kommande nya stadskärnan. Sundbyberg ska inte bara vara en sovstad, utan en stad som lever in på natten med möjligheter till dans och underhållning.

Skapa en stadsmiljö i världsklass

När järnvägen grävs ner genom centrala Sundbyberg med start 2024 får vi chansen att skapa en fantastisk stadskärna. Järnvägslocket ska bli en grön promenad med konstinslag, mötesplatser, lekytor, restauranger, kaféer och så mycket mer. Vi i Centerpartiet kommer att göra det vi kan för att den nya stadskärnan ska kunna erbjuda en stadsmiljö i världsklass då järnvägen är nergrävd en bit in på 2030-talet.

Satsa på pendelbåtar

I Sundbyberg finns i stort sett alla kollektivtrafikslag, men vi har ännu inte pendelbåtar. Vi vill ha pendelbåtstrafik också från vår del av Mälaren när Region Stockholm nu ser över en utbyggnad av pendelbåtstrafiken med Slussen som nav. Vattenvägarna har hög framkomlighet och möjliggör nya sätt att knyta ihop regionen med övrig kollektivtrafik.

Bygg ett mobilitetshus

Det är trångt på gatorna i de centrala delarna av Sundbyberg och alla de förberedande arbetena inför järnvägsnedgrävningen har varit en stor utmaning för parkeringskapaciteten. Vi vill därför se över möjligheten att bygga ett mobilitetshus i trä någonstans i stadskärnan, med möjlighet både till fler parkeringsplatser och smarta mobilitetslösningar som bilpooler och cykelpooler. 

All nybyggnad ska bidra till ökad trygghet

Allt som byggs i Sundbyberg ska bidra till att vår stad blir tryggare, också för oss som redan bor här. Därför tog Centerpartiet ett initiativ som ledde till att Sundbyberg, som första kommun i landet, har infört att en procent av produktionskostnaderna i all nybyggnation ska gå till trygghetsskapande åtgärder. Vi har också sett till att staden samarbetar med stiftelsen Tryggare Sverige för att våra offentliga platser ska bli så trygga som möjligt.

Nya Hallonbergen centrum ska bli ett rejält lyft 

Snart är planerna för nya bostäder i centrala Hallonbergen färdiga, de beräknas gå ut på samråd under hösten. För oss i Centerpartiet är det viktigt att värna de ursprungliga tankarna för ett rejält stadsmiljölyft då det förutom nya bostäder har planerats för bland annat hotell och saluhall. 

Nya fina vattenmiljöer vid Örvallen

Utvecklingen av Örvallen har påbörjats. De planerade dagvattendammarna kan bli mycket fina tillskott till vår stad med hjälp av broar och olika vistelseytor. Centerpartiet står också helt bakom behovet av fler isytor i Sundbyberg, men vi vill utreda om en ny ishall på Örvallen eller en ny ishall vid den befintliga på Sundbybergs IP är det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet.

Värna Golfängarna och Lötsjön

Golfängarna är Sundbybergs gröna hjärta. Centerpartiet gick till val 2014 på att göra området till naturreservat och på nationaldagen 2018 invigde vår gruppledare Stefan Bergström reservatet. Syftet med reservatet är att ett centralt, tätortsnära, park-, natur- och friluftsområde ska bevaras för alla de människor som bor eller vistas i närområdet och erbjuda möjligheter till friluftsliv, natur- och kulturupplevelser och social samvaro. Vi vill därför fortsätta utveckla de gröna miljöerna på Golfängarna så att de kommer alla sundbybergare till del, helt i linje med reservatets syfte.