Agenda 2030 upp på kommunens agenda

FN antog 2015, efter ett omfattande förarbete i medlemsländerna, en ny fram- tidsagenda för sitt arbete som gäller fram till år 2030. Denna agenda har Sverige också antagit. Håbo kommun har, som alla andra samhällen, en del av det nationella och globala ansvaret för de allra viktigaste framtidsfrågorna. Det vore därför angeläget att kommunen, dess invånare, förvaltning och politiska styre också känner till och verkar i målens riktning.

 • Centern i Håbo vill att komunfullmäktige erkänner FN:s Agenda 2030 som giltiga mål också i det kommunala arbetet.

De 17 övergripande målen är:

 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.
 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt främja ett hållbart jordbruk.
 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla.
 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla.
 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och s anitet för alla.
 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla.
 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla
 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.
 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess konsekvenser.
 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling.
 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer
 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.