Centern för Håbo framåt

Bild

Håbo kommun har ett centralt läge i Mälardalen. Centerpartiet vill utveckla centralorten Bålsta till en småstad med Stockholmsvägen som vår egen aveny. En stadspark i Gröna Dalen som knyter ihop kommunen med Aronsborgsviken. Ett Kalmarsand där spannmålssilosarna ersätts av sjönära bebyggelse och en attraktiv badstrand. Och med ett landmärke vid stationen i form av ett högt trähus med utsikt mot Mälaren. Ekilla naturreservat har alla förutsättningar att bli en verklig friluftsoas med bad, camping och boende.

De mindre orterna och landsbygden ska ha möjlighet att byggas ut för att kunna erbjuda ett varierat boende. Samhällsservicen ska vara nära. Det innebär t ex förskolor och grundskolor i tätorten som kan attrahera kvalificerad personal. Och det kan innebära förskola i parhus i småorter- na eller vårdcentral i Skokloster med tandvård och sjuksköterska. Och väl utbyggd service med digitalt stöd.

Skoklosterhalvön har alla möjligheter att utvecklas. För det krävs trafiksäkra vägar, med utrymme också för cyklisten. Det krävs också att boende och verksamheter på Skohalvön kan utvecklas, t ex genom lägenheter och kommersiell service men också genom att utnyttja naturliga platser för boende och näringsverksamhet. Och att de omfattande restriktioner som i dag omgärdar halvön omprövas.

Väl fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för ett bra samhälle. UL:s busstrafik kan utvecklas vad gäller turtäthet till småorterna och framför allt för resor mot Uppsala. För ungdomarna bör särskilda terminskort för resor i kommunen införas. Men också effektiva slingor till tätortens småsamhällen. En bro eller färja skulle öka tillgängligheten till Skohalvön.

Håbo kommun har möjlighet att bli en digital kommun. Men då krävs ett väl utbyggt fibernät. Kommunen behöver utveckla sina tjänster på det digitala området; allt från bygglov och tillsyn, till universitetsutbildning på distans och omsorg där modern teknik ska komplettera och göra vården effektivare. Den digitala kommunen erbjuder också helt andra möjligheter till arbete på distans samt är ett konkurrensmedel för kommunens företag.

Det kommunala vatten och avloppssystemet har kapacitet för minst 30 000 invånare. Men det har sina brister. I centralorten krävs dubbla ledningar till vattenverket. Ledningssystemet är på sina håll underdimensionerat. Skokloster är i behov av ett nytt avloppsverk på en mer ändamålsenlig plats. För flera nya bostadsområden kan lokala VA-lösningar vara ett attraktivt alternativ. Det kommunala slammet kan genom certifiering bli en resurs i hushållningen med våra naturresurser, istället för att som i dag dumpas i en gruva i Gävle. De bruna påsarna kan bli biogas till bilarna. Genom att ytterligare sortera innehållet i våra gröna tunnor skulle vi komma långt i strävan mot ett samhälle som inte slösar med resurserna. Ett viktigt arbete för FN:s klimatmål.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.